Till innehållet

Miljömässig hållbarhet

Det finns en standard inom EU (Taxonomiförordningen) för att avgöra om ett företag där fondförvaltaren placerar dina pengar är miljömässigt hållbart. Standarden hjälper dig att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara placeringar. Genom att ange hur stor andel som ska vara placerade i företag som följer standarden kan du styra dina pengar till mer miljömässigt hållbara företag.

Enligt Taxonomiförordningen anses företag vara miljömässigt hållbart om det

  • bidrar väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål
  • inte orsakar betydande skada för något av miljömålen
  • uppfyller vissa sociala minimikrav kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsrätt är i enlighet med de tekniska granskningskriterierna som är satta för ett specifikt miljömål.

Det är fondbolagen och försäkringsbolagen som sorterar sina produkter enligt ovan och är skyldiga att lämna information om den gruppering som gjorts för respektive produkt.

Varför så låga procentsatser?

Regelverket är nytt och under utveckling och företagens inrapportering kring hållbarhet är inte komplett. Om det inte finns information tolkar vi det som att företaget inte tar hänsyn till hållbarhet. Att det saknas information behöver dock inte innebära att företaget, det vill säga den underliggande placeringen, har ett bristfälligt hållbarhetsarbete, men vi kan inte göra en bedömning. I takt med att inrapporteringen ökar kommer procentsatserna öka.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.