Till innehållet

Minska företags negativa påverkan

Vad som menas med företags negativa påverkan handlar om vad företag har för inverkan på omvärlden. Till exempel utifrån aspekter kring miljö, jämställdhet och villkor på arbetsmarknaden. Du kan välja om du vill att fondförvaltaren av dina pengar investerar i företag som tar hänsyn till någon eller några av områdena nedan:

Växthusgaser och icke-förnybar energi

 • Växthusgasutsläpp
  • Direkta utsläpp från egen verksamhet i företag som ingår i investeringen, exempelvis utsläpp från produktion i egna fabriker.
  • Indirekta utsläpp utanför företagets verksamhet, exempelvis från produktion av köpt el.
 • Totalt koldioxidavtryck som genererats av företag som ingår i investeringen.
 • Växthusgasintensitet i relation till omsättning hos företag som ingår i investeringen.
 • Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen.
 • Placeringens andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion jämfört med hur stor andel som utgörs av förnybar.
 • Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan.

Biologisk mångfald, avfall och utsläpp

 • Andel av investeringar i företag som är belägna i, eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där företagets verksamhet påverkar dessa områden negativt.
 • Mängd utsläpp till vatten som genereras av företag som ingår i investeringen.
 • Mängd farligt och/eller radioaktivt avfall som genereras av företag som ingår i investeringen.

Internationella konventioner och jämställdhet

 • Andel investeringar i företag som varit inblandade i brott mot FNs Global Compact eller OECDs riktlinjer för multinationella företag.
 • Andel av investeringar i företag som saknar strategier för att övervaka efterlevnaden av, eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot FNs Global Compact eller OECDs riktlinjer för multinationella företag.
 • Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos företag som ingår i investeringen.
 • Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i företag som ingår i investeringen, uttryckt i procentandel av samtliga styrelseledamöter.

Utveckling av kontroversiella vapen

 • Andel av investeringar i företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen, exempelvis antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen.

När anser vi att ett område uppfyller ditt önskemål?

För att ett område ska anses uppfylla ditt önskemål ska mer än hälften av underliggande kriterier inom respektive område vara uppfyllda.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.