För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en modernare webbläsare.

Välkommen till framtiden!

Från och med januari 2021 hjälper Avtalat både anställda och arbetsgivare med frågor om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Då lanseras också vår ordinarie sajt. Vi ses!

Om Avtalat

Arbetsmarknadens parter inom den privata sektorn – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – har bildat ett gemensamägt bolag för ökad kundnytta och ökad effektivitet kring information och vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Syftet är att öka kunskapen och förtroendet för de pensions- och försäkringslösningar som erbjuds i samband med kollektivavtal.

Uppdraget är att säkra och förenkla så att alla som omfattas förstår vad dessa förmåner innebär och hur de fungerar.

En viktig kanal i verksamheten blir en digital och effektiv mötesplats för både anställda och arbetsgivare där de hittar information och vägledning anpassad efter just deras behov av service. Mötesplatsen beräknas vara fullt utbyggd 2024.

Verksamheten startar den 1 januari 2021. Samtidigt går nuvarande informationsfunktioner (Facket Försäkrar (LO), Finfa (Svenskt Näringsliv) och PTK:s informationsverksamhet in i Avtalat där allt samlas på ett och samma ställe – Avtalat.

Om pension och försäkring via jobbet

Pension och försäkring via jobbet är de pensions- och försäkringslösningar som arbetsgivare tecknar för sina anställda i samband med kollektivavtal inom den privata sektorn:

  • Pension
  • Sjuk
  • Dödsfall
  • Arbetsskada
  • Föräldraledighet
  • Arbetsbrist

Kontakta oss

Fem snabba – Frågor och Svar

Om du är journalist eller skribent och vill ha mer information kring Avtalat mejla pia.c.thornqvist@Avtalat.se.

Varför skapas ett nytt bolag?

Kommunikation av och information kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring behöver förenklas och förtydligas så att alla berörda förstår vad försäkringarna innebär och hur det fungerar. Dagens teknik med digitalisering möjliggör detta.

Vad ska Avtalat göra?

Avtalat ska informera och vägleda anställda och arbetsgivare i alla frågor som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn. Idag sker kommunikationen via flera aktörer vilket gör det svårare för kunden. Därför kommer en digital mötesplats utvecklas där allt man behöver komma ihåg är Avtalat.se.

Vilka riktar sig Avtalat till?

Avtalat riktar sig till anställda (arbetare och tjänstemän) och arbetsgivare som omfattas och berörs av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn.

Vilka tjänster/produkter erbjuder Avtalat?

Avtalat erbjuder information och vägledning om de pensions- och försäkringslösningar som hör samman med kollektivavtal. Det vill säga samma som nuvarande informationsfunktioner – Facket Försäkrar (LO), PTK:s Informationsverksamhet samt Finfa (Svenskt Näringsliv) – tillhandahåller idag. Med en stor skillnad – det blir nu samlat på ett och samma ställe.

När startar Avtalat?

Avtalat startar sin verksamhet den 1 januari 2021. Utvecklingen av bolaget fortsätter sedan intensivt fram till år 2024 då målbilden är ett huvudsakligt och enat gränssnitt för både anställda och arbetsgivare inom privata sektorn avseende systemet för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

GDPR

AVTALAT - INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår hantering av data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur hanteringen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att hanteringen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig. Policyn avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Kollektivavtalsinformation Sverige AB (”Avtalat”) har mot bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Avtalat är personuppgiftsansvarigt för den behandling som Avtalat utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på nedan angivna uppgifter.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv (”Parterna”) har givit Avtalat i uppdrag att tillhandahålla informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade avseende de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen samt i förekommande fall i den mån en arbetsgivare utan att vara bunden av kollektivavtal frivilligt har valt att teckna sådana försäkringar (”Försäkringarna”).

1. VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I vårt uppdrag från Parterna ingår att tillhandahålla generell informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade om Försäkringarna. För att fullgöra vårt uppdrag kan följande personuppgifter komma att behandlas: (i) för- och efternamn; (ii) personnummer; och (iii) adress- och kontaktuppgifter.

2. HUR FÅR VI DEL AV PERSONUPPGIFTERNA?

Vi får del av dina personuppgifter från dig. Vi kan även komma att få del av personuppgifter från Collectum AB och Fora AB i egenskap av administrationsbolag och valcentraler för Försäkringarna.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Avtalat använder dina personuppgifter för att kunna informera dig om Försäkringarna, bl.a vilket skydd de ger och hur de fungerar i övrigt. Denna behandling sker för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla sådan information som vi bedömer att du kan vara intresserad av.

När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling, se mer om detta under punkt 6.3 nedan.

4. HUR DELAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Avtalat kan, inom ramen för ovan angivna ändamål, komma att dela och föra över personuppgifter till tredje parter, t.ex. leverantörer som vi anlitar som utför uppdrag för vår räkning. Vi har exempelvis flera leverantörer som tillhandahåller våra IT-system, webbplats och programvaror som kan komma att behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer har generellt tillgång till information som finns och genereras i de system som de tillhandahåller men får enbart behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla sin tjänst och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Avtalat har även ett krav på att dessa kategorier av mottagare iakttar sekretess vid tillhandahållandet av dessa tjänster.

Om dina personuppgifter skulle överföras till ett land utanför EU/EES kommer detta att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning som uppställer krav på adekvat skyddsnivå.

5. HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Avtalat kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Avtalat kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

Om du avanmäler dig från att ta del av information kommer uppgifter relaterade till detta syfte att raderas.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Avtalat utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Avtalat har om dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 5 och Avtalat kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

6.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Den personuppgiftsbehandling som Avtalat utför med stöd av berättigat intresse anges ovan i avsnitt 3. Rätten att invända innebär att du kan hävda att den behandling Avtalat företar med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:
- om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
- om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;
- om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in och tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller
- om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Avtalat utan ditt samtycke.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Avtalat i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

6.6 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss, se nedan avsnitt 8. En sådan begäran kommer att behandlas skyndsamt och du kommer att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte beviljas i sin helhet.

7. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med hur Avtalat behandlar personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 6.6 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. KONTAKTUPPGIFTER

Du är välkommen att kontakta oss på epost personuppgiftsansvarig@avtalat.se eller adressen nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Kollektivavtalsinformation Sverige AB, organisationsnummer 559185-9052, Box 543, 101 30 STOCKHOLM.

LÄS MER
STÄNG

Avtalat in English

Social partners in the private sector – the Swedish Trade Union Confederation (LO), the Swedish Council for Negotiation and Cooperation (PTK) and the Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv) – have come together to form a company to enhance customer value and present information and guidance about pensions and insurance through work in a more efficient way.

The aim is to promote knowledge of and trust in the pension and insurance solutions that are available through collective agreements.

The mission is to provide clear and simple guidance on these benefits so that everyone concerned understands what they involve and how they work.

A key channel for this will be an efficient, digital forum where both employees and employers can find information and guidance tailored to their specific needs for service. The forum is estimated to be fully completed in 2024.

The company will begin operating on 1 January 2021. The current information channels (Facket Försäkrar (LO), Finfa (Svenskt Näringsliv) and PTK’s information service are being assimilated into Avtalat so that everything is collected in one place – Avtalat.