Dataskydd

Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur behandlingen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att behandlingen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Cookies på avtalat.se

Cookies på avtalat.se

På avtalat.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta besökarnas användning av webbplatsen.

Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker oss som gör att vi känner igen dig nästa gång. Gemensamt för dem är att de inte lagrar några personuppgifter. Cookies används för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa avtalat.se efter dina önskemål och val.

 

Du kan stänga av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då lagras inga cookies men det innebär att du inte kan använda hela avtalat.se.

 

 

 

Avtalat - Integritetspolicy

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig. Policyn avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Kollektivavtalsinformation Sverige AB (”Kollektivavtalsinformation”) har mot bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Kollektivavtalsinformation är personuppgiftsansvarigt för den behandling som Kollektivavtalsinformation utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på nedan angivna uppgifter.

De kollektivavtalsslutande parterna, LO, PTK och Svenskt Näringsliv (”Parterna”), har givit Kollektivavtalsinformation i uppdrag att tillhandahålla generell och individuell informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade avseende de kollektivavtalade tjänstepensions- och försäkringsavtalen samt i förekommande fall i den mån en arbetsgivare utan att vara bunden av kollektivavtal frivilligt har valt att teckna sådana försäkringar (”Försäkringarna”).

1. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

I vårt uppdrag från Parterna ingår att tillhandahålla generell och individuell informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade om Försäkringarna. För att fullgöra vårt uppdrag kan följande personuppgifter komma att behandlas relaterat till kontaktpersoner hos försäkringstagarna samt försäkrade:

Kontaktpersoner hos Försäkringstagare

 1. för-och efternamn; samt
 2. adress- och övriga kontaktuppgifter

Försäkrade

 1. för- och efternamn;
 2. personnummer;
 3. adress- och övriga kontaktuppgifter;
 4. löneuppgifter;
 5. hälsouppgifter;
 6. hälsodeklarationer;
 7. anställningsförhållanden, till exempel nuvarande och tidigare arbetsgivare och arbetsplats;
 8. anställningstidpunkter;
 9. val av försäkringslösning, samt eventuellt underliggande fondval; samt
 10. val av förmånstagare vid eventuellt efterlevandeskydd.

2. Hur får vi del av personuppgifterna?

Vi får del av dina personuppgifter från dig och/eller din arbetsgivare. Vi kan även komma att få del av personuppgifter från Svenskt Näringsliv, AFA Försäkring, berörda försäkringsföretag samt Collectum AB och Fora AB i egenskap av administrationsbolag och valcentraler för Försäkringarna.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation använder dina personuppgifter för olika syften, till exempel:

 1. för att kunna informera dig om Försäkringarna, b.la. omfattningen av Försäkringarna och annan relaterad information;
 2. för att Collectum AB och Fora AB ska kunna administrera försäkrades rätt till försäkringsskydd;
 3. för att presentera erbjudanden och utbildningstillfällen med mera till dig;
 4. för att kunna skicka ut direktmarknadsföring till dig, till exempel gällande Försäkringarna eller vår verksamhet i övrigt;
 5. för att kommunicera med dig genom vår webbplats eller kundtjänst; samt
 6. för att förbättra och utveckla vår informationsgivning och tjänster eller nya tjänster.

Behandlingen som anges ovan sker mot bakgrund av fullgörande av rättslig förpliktelse enligt kollektivavtal samt för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla sådan information gällande Försäkringarna och övrig information som vi bedömer att du kan vara intresserad av. När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling, se mer om detta under punkt 6.3 nedan.

4. Hur delas dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation kan, inom ramen för ovan angivna ändamål, komma att dela och föra över personuppgifter till tredje parter, till exempel leverantörer som vi anlitar som utför uppdrag för vår räkning. Vi har exempelvis flera leverantörer som tillhandahåller våra IT-system, webbplats och programvaror som kan komma att behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer har generellt tillgång till information som finns och genereras i de system som de tillhandahåller men får enbart behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla sin tjänst och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Kollektivavtalsinformation har även ett krav på att dessa kategorier av mottagare iakttar sekretess vid tillhandahållandet av dessa tjänster.

Om dina personuppgifter skulle överföras till ett land utanför EU/EES kommer detta att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning som uppställer krav på adekvat skyddsnivå.

5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och kollektivavtal samt för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Kollektivavtalsinformation kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

Om du avanmäler dig från att ta del av direktmarknadsföring eller information kommer uppgifter relaterade till detta syfte att raderas.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Kollektivavtalsinformation utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Kollektivavtalsinformation har om dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 5 och Kollektivavtalsinformation kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

6.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Den personuppgiftsbehandling som Kollektivavtalsinformation utför med stöd av berättigat intresse anges ovan i avsnitt 3. Rätten att invända innebär att du kan hävda att den behandling Kollektivavtalsinformation företar med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

 • om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
 • om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;
 • om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in och tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller
 • om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Kollektivavtalsinformation utan ditt samtycke.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Kollektivavtalsinformation i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

6.6 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss, se nedan avsnitt 8. En sådan begäran kommer att behandlas skyndsamt och du kommer att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte beviljas i sin helhet.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med hur Kollektivavtalsinformation behandlar personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 6.6 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten från och med 2021) för framförande av klagomål.

8. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss på epost personuppgiftsansvarig@avtalat.se eller adressen nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Kollektivavtalsinformation Sverige AB, organisationsnummer
559185–9052, Box 543, 101 30 Stockholm.