Till innehållet

Dataskydd

Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur behandlingen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att behandlingen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).
Cookies på avtalat.se

Cookies på Avtalat.se

På avtalat.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta besökarnas användning av webbplatsen.

Som ett hjälpmedel har vi analysverktyget Matomo för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis kan Avtalat se rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker oss som gör att vi känner igen dig nästa gång. Gemensamt för dem är att de inte lagrar några personuppgifter. Cookies används för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa avtalat.se efter dina önskemål och val.

Youtube används för att visa filmer på Avtalat.se. Statistiken används för att se vilka filmer som visats på webbplatsen.

Läs mer hos Google.

 

Du kan stänga av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då lagras inga cookies men det innebär att du inte kan använda hela avtalat.se.

 

 

 

Avtalat - Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur behandlingen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att behandlingen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig. Policyn avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter vi, dvs. Kollektivavtalsinformation Sverige AB (”Kollektivavtalsinformation”, ”vi” eller ”oss”) har mot bakgrund av denna personuppgiftsbehandling.

Kollektivavtalsinformation är personuppgiftsansvarigt för den behandling som vi utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på nedan angivna uppgifter.

Våra ägare, dvs. de kollektivavtalsslutande parterna, Svenskt Näringsliv, LO och PTK (”Parterna”), har gett oss i uppdrag att tillhandahålla generell och individuell informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade avseende de kollektivavtalade tjänstepensions- och försäkringsavtalen samt i förekommande fall i den mån en arbetsgivare utan att vara bunden av kollektivavtal frivilligt har valt att teckna sådana försäkringar (”Försäkringarna”).

Parterna har även bestämt att vi, med stöd av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsdistribution ska tillhandahålla ITP-försäkrade tjänstemän möjligheten att erhålla personlig rådgivning om sin tjänstepension (”Rådgivningstjänsten”).

Med hjälp av enskilda förtroendevalda Försäkringsinformatörer från olika LO-förbund ansvarar vi även för den informationsverksamhet om Försäkringarna som sker på arbetsplatser och vi är därför ansvariga för den behandling av de personuppgifter om Försäkringsinformatörerna som sker i vår applikation för databehandling (”Applikationen”).

1. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Generell och individuell informationsgivning

I vårt uppdrag från Parterna ingår att tillhandahålla generell och individuell informationsgivning till försäkringstagare och försäkrade om Försäkringarna. För att fullgöra vårt uppdrag kan följande personuppgifter komma att behandlas relaterat till kontaktpersoner hos försäkringstagarna samt försäkrade:

Kontaktpersoner hos Försäkringstagare

 • för-och efternamn
 • samt adress- och övriga kontaktuppgifter

Försäkrade

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress- och övriga kontaktuppgifter
 • löneuppgifter
 • hälsouppgifter
 • hälsodeklarationer
 • anställningsförhållanden, till exempel nuvarande och tidigare arbetsgivare och arbetsplats
 • anställningstidpunkter
 • val av försäkringslösning, samt eventuellt underliggande fondval
 • samt val av förmånstagare vid eventuellt efterlevandeskydd

Rådgivningstjänsten

För att kunna tillhandahålla Rådgivningstjänsten kan följande personuppgifter komma att behandlas:

Användare av Rådgivningstjänsten

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress- och övriga kontaktuppgifter
 • löneuppgifter
 • anställningsförhållanden, till exempel nuvarande och tidigare arbetsgivare och arbetsplats
 • familjesituation och hushållets ekonomi
 • boendeform och belåningsgrad
 • inställning till risk och aktivitetsnivå
 • schablonberäkning av din allmänna pension
 • samt kompletterande försäkringsinformation

Försäkringsinformatörerna

För att fullgöra vårt uppdrag kan följande personuppgifter avseende Försäkringsinformatörerna komma att samlas in och behandlas:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress- och övriga kontaktuppgifter
 • bankkontouppgifter
 • facklig tillhörighet
 • genomgångna utbildningar
 • samt arbetsgivare / arbetsplats

2. Hur får vi del av personuppgifterna?

Vi får del av dina personuppgifter från dig och/eller din arbetsgivare. Vi kan även komma att få del av personuppgifter från Svenskt Näringsliv, ditt LO-förbund, Afa Försäkring, berörda försäkringsföretag / tjänstepensionsföretag samt Collectum AB och Fora AB i egenskap av administrationsbolag och valcentraler för Försäkringarna.

Avseende Rådgivningstjänsten får vi främst del av dina personuppgifter från dig. Första gången du loggar in på vår tjänst ger du även oss en informationsfullmakt för att inhämta din försäkringsinformation. Vi inhämtar information från Collectum AB och följande försäkringsbolag / tjänstepensionsföretag: Alecta, AMF, Futur Pension, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fondliv, SEB TryggLiv, SEB Pension och Försäkring, Skandia, SPP, Swedbank Försäkring, Folksam och Handelsbanken Liv. När en fullmakt är registrerad hanteras informationsinhämtningen i enlighet med de rutiner som överenskommits mellan Kollektivavtalsinformation och Collectum AB eller försäkringsbolag / tjänstepensionsföretag. Fullmakten gäller tills vidare men du kan när som helst återkalla din fullmakt.

Gällande Försäkringsinformatörerna får vi i första hand del av dina personuppgifter från dig genom att du själv loggar in och skapar ett användarkonto på Applikationen. Vi kan även komma att få del av personuppgifter från ditt LO-förbud, bl. a. uppgifter om genomgångna försäkringsutbildningar samt för att verifiera att du har blivit utsedd som Försäkringsinformatör av förbudet.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation använder dina personuppgifter för olika syften, till exempel:

 • för att kunna informera dig om Försäkringarna, bl.a. omfattningen av Försäkringarna och annan relaterad information.
 • för att Collectum AB och Fora AB ska kunna administrera försäkrades rätt till försäkringsskydd.
 • för att presentera erbjudanden och utbildningstillfällen med mera till dig.
 • för att kunna skicka ut direktmarknadsföring till dig, till exempel gällande Försäkringarna eller vår verksamhet i övrigt.
 • för att kommunicera med dig genom vår webbplats eller kundtjänst.
 • för att tillhandahålla Rådgivningstjänsten och tillhandahålla rådgivning.
 • för att inhämta försäkringsinformation från försäkringsbolag.
 • för utbildning och administration i din roll som Försäkringsinformatör.
 • att ta fram en övergripande plan för verksamheten och följa upp den.
 • genomförandet av utbildningar av Försäkringsinformatörerna.
 • att förse Försäkringsinformatörerna med det material, den information och de verktyg de behöver i sitt uppdrag.
 • att utbetala de ersättningar som kan bli aktuella i samband med utbildningar, t.ex. resekostnader eller ersättning för förlorad arbetsinkomst.
 • att finansiera utbildningarna.
 • samt för att förbättra och utveckla vår informationsgivning och tjänster eller nya tjänster.

Behandlingarna som anges ovan sker mot bakgrund av fullgörande av rättslig förpliktelse enligt kollektivavtal och lag, för att fullgöra avtal med dig, samtycke samt för vårt berättigade intresse att kunna förbättra våra tjänster och tillhandahålla sådan information gällande Försäkringarna och övrig information som vi bedömer att du kan vara intresserad av.

För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla rådgivning inom ramen för Rådgivningstjänsten måste vi behandla vissa personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt rådgivningsuppdrag (avtal) med dig. Första gången du loggar in på Rådgivningstjänsten ger du oss en informationsfullmakt för att inhämta din försäkringsinformation. Denna fullmakt innebär dessutom att du explicit samtycker till att vi inhämtar försäkringsinformation från försäkringsbolagen och Collectum AB.

Avseende Försäkringsinformatörerna äger vår behandling av uppgifter om facklig tillhörighet rum efter erhållet samtycke från dig.

När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling, se mer om detta under punkt 6.3 nedan. Du har även möjlighet att återkalla ditt samtycke, se mer om detta under punkt 6.4 nedan.

4. Hur delas dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation kan, inom ramen för ovan angivna ändamål, komma att dela och föra över personuppgifter till tredje parter, till exempel leverantörer som vi anlitar som utför uppdrag för vår räkning. Vi har exempelvis flera leverantörer som tillhandahåller våra IT-system, webbplats och programvaror som kan komma att behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer har generellt tillgång till information som finns och genereras i de system som de tillhandahåller men får enbart behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla sin tjänst och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Kollektivavtalsinformation har även ett krav på att dessa kategorier av mottagare iakttar sekretess vid tillhandahållandet av dessa tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till tredje parter i händelse av en omorganisation av verksamheten samt överföring, överlåtelse, fusion eller förvärv, för att etablera, utöva och försvara våra rättigheter samt i enlighet med en lagstadgad skyldighet.

Avseende Försäkringsinformatörer så kan Kollektivavtalsinformation komma att överföra dina personuppgifter till LO-förbuden i syfte att inhämta uppgifter om dig rörande t.ex. din försäkringsutbildning och för att verifiera att du innehar uppdraget som Försäkringsinformatör. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till ditt LO-förbud som är nödvändiga för att förbudet ska kunna följa upp att du fullgör dina åtaganden som följer av uppdraget som Försäkringsinformatör samt i förekommande fall för att ditt LO-förbund ska kunna utbetala ersättning till dig.

Om dina personuppgifter skulle överföras till ett land utanför EU/EES kommer detta endast att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Kollektivavtalsinformation kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och kollektivavtal samt för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Kollektivavtalsinformation kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

Avseende Rådgivningstjänsten måste vi spara dokumentation hänförlig till rådgivningstillfället i 11 år enligt regler om försäkringsdistribution. Underlag som används för kundkännedom ska lagras i 5 år enligt regler om penningtvätt. Tiden ska räknas från det att affärsförbindelsen upphörde. Lagringstiden kan under vissa omständigheter uppgå till maximalt 10 år. Eventuella klagomål ska arkiveras i minst 3 år enligt reglerna för försäkringsdistribution.

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som du har ett pågående uppdrag som Försäkringsinformatör. När ett sådant uppdrag har avslutats kommer vi att radera de personuppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

Om du avanmäler dig från att ta del av direktmarknadsföring eller information kommer uppgifter relaterade till detta syfte att raderas.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Kollektivavtalsinformation utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Kollektivavtalsinformation har om dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 5 och Kollektivavtalsinformation kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

6.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Den personuppgiftsbehandling som Kollektivavtalsinformation utför med stöd av berättigat intresse anges ovan i avsnitt 3. Rätten att invända innebär att du kan hävda att den behandling Kollektivavtalsinformation företar med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

6.4 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till oss har du rätt att när som helst återkalla detta. Om du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg att upphöra och personuppgifterna som samlats in med stöd av detta att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Kollektivavtalsinformation har rätt att behandla dina personuppgifter för.

6.5 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

 • om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 • om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
 • om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in och tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 • eller om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Kollektivavtalsinformation utan ditt samtycke.

6.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Kollektivavtalsinformation i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

6.7 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss, se nedan avsnitt 8. En sådan begäran kommer att behandlas skyndsamt och du kommer att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte beviljas i sin helhet.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med hur Kollektivavtalsinformation behandlar personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 6.6 har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

8. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss på e-post personuppgiftsansvarig@avtalat.se eller adressen nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Kollektivavtalsinformation Sverige AB, organisationsnummer 559185–9052, Box 543, 101 30 Stockholm.

 

 

 

 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.