Till innehållet
Logga in

Användarvillkor för Avtalats rådgivningstjänst

Dessa användarvillkor gäller mellan Kollektivavtalsinformation Sverige AB, 559185-9052 (”Kollektivavtalsinformation”) och en privatperson (”användare”), som använder Kollektivavtalsinformations digitala rådgivningstjänst (”Avtalats rådgivningstjänst eller rådgivningstjänsten”).

För att en användare ska kunna använda rådgivningstjänsten behöver användaren godkänna dessa användarvillkor.

1. DEFINITIONER

De definitioner som används i dessa användarvillkor har följande innebörd:

Affärsförbindelse: uppstår mellan Kollektivavtalsinformation och en användare då användaren för första gången loggar in i rådgivningstjänsten och i samband med detta identifierar sig med BankID. Användaren ska också godkänna användarvillkoren för rådgivningstjänsten, lämna informationsfullmakt samt en försäkran om att användaren inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP-försäkran). Affärsförbindelsen varar därefter till den tidpunkt då användaren väljer att avsluta den eller som mest tre år från den tidpunkt då den uppstått. Efter tre år måste användaren lämna ny informationsfullmakt och ny PEP-försäkran, samt godkänna användarvillkor, för att affärsförbindelsen ska förlängas.

Aktiv ITP: när en användare har en anställning där arbetsgivaren betalar pensionspremier till användarens tjänstepension ITP.

Användare: privatanställd tjänsteman som nyttjar rådgivningstjänsten.

Användarvillkor: dessa användarvillkor.

Familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning: make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Identifiering via BankID: Kollektivavtalsinformation använder BankID för att säkerställa användarens identitet.

Informationsfullmakt: användaren måste lämna en informationsfullmakt. Det är en förutsättning för att Kollektivavtalsinformation ska kunna hämta sådan information om användarens försäkringar som ligger till grund för rådgivningen.

Kollektivavtalsparterna: Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
 2. fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning (eng. politically exposed person eller PEP): en fysisk person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.

Rådgivningsdokumentation: den samlade dokumentation som rådgivningstjänsten genererar till användaren i samband med rådgivningen.

Viktig offentlig funktion i en stat:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 2. parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ,
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,
 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Viktig offentlig funktion i en internationell organisation: direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

2. INLEDNING

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har kommit överens om att informationsgivning kring kollektivavtalade pensioner och försäkringar ska ske genom det gemensamt ägda bolaget Kollektivavtalsinformation Sverige AB (“Kollektivavtalsinformation”). Kollektivavtalsinformations informationsuppdrag bedrivs som en icke vinstdrivande verksamhet och bolagets verksamhet finansieras helt av Kollektivavtalsparterna.
Som en del i informationsuppdraget erbjuder Kollektivavtalsinformation rådgivning till privatanställda tjänstemän som omfattas av tjänstepensionen ITP. Rådgivningen sker via ett webbaserat rådgivningsverktyg, nedan kallat ”Avtalats rådgivningstjänst” eller ”rådgivningstjänsten”.

3. RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

Rådgivningstjänsten vänder sig till tjänstemän i privat sektor som helt eller delvis omfattas av tjänstepensionen ITP. För att få tillgång till rådgivningstjänsten behöver användaren ha en så kallad aktiv ITP. Det innebär att användaren behöver ha en anställning där arbetsgivaren betalar pensionspremier till användarens tjänstepension ITP. Därigenom omfattas användaren av sådana kollektivavtalade försäkringar som rådgivningstjänsten kan lämna råd om.

Rådgivningstjänsten lämnar råd om placering av tjänstepensionen, ersättning vid långvarig sjukdom och ersättning till efterlevande i händelse av att en användare dör (se även 4.3). Den är webbaserad och helt automatiserad.

Det är kostnadsfritt för användaren att nyttja rådgivningstjänsten. Varken Kollektivavtalsinformation, dess anställda förmedlare eller någon annan får provision eller någon typ av ersättning när vi ger våra råd.

De råd som rådgivningstjänsten lämnar är anpassade efter de uppgifter och den information som vi hämtar in om användaren. Vi tar också hänsyn till de önskemål som användaren lämnat uppgift om i fråga om bland annat aktivitet, risktolerans och hållbarhetspreferenser. Råden är därför personliga och avsedda enbart för användaren.

4. RÅDGIVNINGSTJÄNSTENS OMFATTNING

4.1 Tillståndsplikt

Kollektivavtalsinformation har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution inom samtliga livförsäkringsklasser, för tillhandahållandet av rådgivningstjänsten.

4.2 Rådgivning sker inte på grundval av en opartisk och personlig analys

För att kunna lämna rådgivning grundad på en så kallad opartisk och personlig analys får rådgivningen inte omfatta försäkringsprodukter som helt eller delvis utvecklats av försäkringsförmedlaren själv eller av företag som försäkringsförmedlaren har nära förbindelse med. Underlaget för rådgivningen måste även baseras på ett tillräckligt stort urval av försäkringsavtal på marknaden.

Rådgivningstjänsten lämnar rådgivning avseende tjänstepensionsförsäkring och investeringar inom ramen för vid var tid tillgängligt utbud enligt ITP-upphandlingen. Inom ramen för denna upphandling ingår bland annat försäkringsprodukter vilka tillhandahålls av försäkringsgivare som ägs av Kollektivavtalsparterna eller som Kollektivavtalsparterna har ett väsentligt inflytande i. ITP-upphandlingen säkerställer att det utbud av försäkringsprodukter som rådgivningstjänsten ger råd om håller en grundläggande hög nivå och ett högt konsumentskydd. Det innebär att rådgivningen både är personlig och konsumentvänlig även om den inte enligt försäkringsdistributionslagens mening är att betrakta som opartisk och personlig.

4.3 Rådgivningens områden

Rådgivningstjänsten omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

 • Ersättning vid sjukdom

I rådgivningstjänsten får användaren information om hur inkomstskyddet ser ut vid långvarig sjukdom. Vid behov ger vi användaren generell vägledning om hur skydden enligt lag och kollektivavtal kan kompletteras med privata sjukförsäkringar och eget buffertkapital. Då denna del av rådgivningstjänsten är generell till sin karaktär och inga rekommendationer lämnas om att användaren ska ingå specifika försäkringsavtal är rådgivningen inte sådan verksamhet som omfattas av tillståndsplikt.

 • Ersättning till efterlevande

Rådgivningstjänsten ger användaren information kring de efterlevandeskydd som finns enligt lag och kollektivavtal. Rådgivningen tar hänsyn till användarens familjesituation, ekonomiska förutsättningar och önskemål. Utifrån detta ger rådgivningstjänsten råd inom ramen för ITP satt nivå på en eventuell privat livförsäkring.

 • Placeringsråd för pension

Rådgivningstjänsten tillhandahåller användaren placeringsråd för dennes tjänstepension inom ITP-planen. Den rådgivning som lämnas grundas därför på det utbud som följer av vid var tid gällande ITP-upphandling. Utgångspunkten är att placeringarna ska matcha användarens riskprofil och aktivitetsnivå, vara väldiversifierade och ha så låga avgifter som möjligt. För ITP 1/ITPK-premien omfattar råden val av försäkringsbolag, sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och andelar i specifika fonder.

4.4 Grunder för placeringsråd

För att kunna ge placeringsråd tar rådgivningstjänsten fram en riskprofil för varje användare genom att kartlägga användarens riskvilja, risktolerans, möjlighet att klara av förluster och aktivitetsnivå. Rådgivningstjänsten inhämtar den information som är nödvändig för att förstå relevanta fakta om användaren. Rådgivningen omfattar inte komplexa finansiella produkter, utan endast placeringsalternativ som ingår i användarens kollektivavtalade tjänstepension.

4.5 Risker förknippade med investeringar i fonder

Råden för placering av inbetalningarna för ITP 1 och ITPK innefattar råd om placeringar i fonder. Fondandelar är en form av finansiella instrument. Användaren bör vara medveten om att investeringar i finansiella instrument alltid är förknippade med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det investerade kapitalet kan både öka och minska över tid och det finns inga garantier för att den som investerar i finansiella instrument får tillbaka det investerade kapitalet. Användaren bör inte vidta några åtgärder till följd av rådgivningstjänstens råd utan att ha förstått de underliggande finansiella tillgångarnas huvudsakliga egenskaper och risker.

Mer information om om finansiella instrument och finansiella risker finns på Pensionsmyndighetens hemsida: www.pensionsmyndigheten.se.

4.6 Krav om hållbarhetspreferenser vid försäkringsdistribution

EU:s övergripande klimatmål är att EU ska vara koldioxidneutralt senast år 2050. Som en del av detta är det en målsättning att investerare ska få bättre möjligheter att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och lättare kunna ta hänsyn till vad som är hållbart för miljön.

För att uppnå detta har EU beslutat att anta förordningar som ska göra det lättare för investerare att identifiera och jämföra investeringar utifrån vad som är miljömässigt hållbart. Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar har därför förts in i lagen om försäkringsdistribution. Detta innebär att rådgivningen måste ta hänsyn till användarens önskemål om hållbarhet (så kallade hållbarhetspreferenser) i placeringsråden. Läs mer om hur Avtalats rådgivningstjänst tar hänsyn till användarens hållbarhetspreferenser på avtalat.se.

4.7 Rådgivningsdokumentation

Rådgivningsdokumentationen beskriver vilka uppgifter som ligger till grund för rådgivningen och de lämnade råden. Alla rådgivningar dokumenteras, sparas och finns tillgängliga för användaren i det inloggade läget i rådgivningstjänsten. Lagringen av dokumentationen sker i enlighet med de krav som lagstiftning och Finansinspektionens föreskrifter anger vid distribution av försäkringar.

När användarens arbetsgivare inte längre betalar in pengar till ITP kan användaren inte längre komma åt rådgivningstjänsten därmed inte heller komma åt sina tidigare rådgivningar. I en sådan situation kan användaren kontakta Kollektivavtalsinformations kundservice och begära att få dokumentationen hemskickad.

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

För att få tillgång till rådgivningstjänsten behöver en användare identifiera sig med hjälp av BankID. Vidare behöver användaren godkänna användarvillkoren, lämna en informationsfullmakt (se nedan under 5.1) samt en PEP-försäkran (se nedan under 5.2).

5.1 Informationsfullmakt

Innan rådgivningstjänsten kan användas behöver användaren lämna en informationsfullmakt. Informationsfullmakten gäller från och med utfärdandet och under den tid som rådgivningstjänsten används eller kan användas. Den ger rätt för Kollektivavtalsinformation att hämta in användarens personliga försäkringsuppgifter och annan information från Collectum och försäkringsbolag (se även avsnitt 6 Informationsinhämtning nedan) samt lägga dessa uppgifter till grund för rådgivningen.

Informationsfullmakten upphör att gälla omedelbart om användaren återkallar den eller när Kollektivavtalsinformation uppdaterar fullmakten. En giltig informationsfullmakt är en förutsättning för att rådgivningstjänsten ska vara tillgänglig för användaren. Om användaren återkallar informationsfullmakten har användaren inte längre tillgång till rådgivningstjänsten utan att en ny informationsfullmakt lämnas.

5.2 Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Kollektivavtalsinformation har i sin allmänna riskbedömning bedömt att risken för att en person i politiskt utsatt ställning (PEP) skulle kunna nyttja rådgivningstjänsten för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg. Kollektivavtalsinformation har trots det beslutat att användaren, för att kunna använda rådgivningstjänsten, ska intyga att denne själv inte är en PEP, eller en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person (PEP-försäkran). Ifall en användare återkommande använder rådgivningstjänsten behöver en PEP-försäkran lämnas vart tredje år för att säkerställa att ingen förändring skett i förhållande till tidigare lämnad PEP-försäkran.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i antingen en stat eller i en internationell organisation. Se även avsnitt 1 i dessa villkor där dessa begrepp beskrivs närmare. Där anges också vad som avses med familjemedlem samt känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

6. INFORMATIONSINHÄMTNING

Informationsfullmakten som användaren lämnat ger rådgivningstjänsten möjlighet att hämta information om användarens personliga försäkringsuppgifter. Uppgifterna ligger sedan till grund för rådgivningen, tillsammans med sådan information som användaren själv lämnat via tjänsten. Rådgivningstjänsten hämtar in information från försäkringsbolag, valcentralen Collectum och Kollektivavtalsinformations egen databas om:

 • kollektivavtalad tjänstepension ITP
 • arbetsgivare
 • inkomst
 • uppgifter om användarens befintliga försäkringsavtal.

Förutom den information som rådgivningstjänsten hämtar externt kompletterar användaren själv med information kring:

 • familjesituation och hushållets ekonomi
 • kompletterande försäkringsinformation
 • anställningsform
 • boendeform och belåningsgrad
 • inställning till risk
 • aktivitetsnivå.

6.1 Begränsningar i informationsinhämtning

Rådgivningstjänstens mål är att enbart inhämta den information som krävs för att genomföra en rådgivning. Rådgivningstjänsten hämtar inte information om stora ekonomiska tillgångar eller skulder, eller om förekomsten av testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man. Eftersom sådan information kan påverka riskprofilen rekommenderar vi att användaren i så fall inte använder Avtalats rådgivningstjänst utan i stället kontaktar en annan rådgivare. Rådgivningstjänsten tillhandahåller inte information eller rådgivning om uttag av ålderspension. För den typen av rådgivning rekommenderar vi användaren att kontakta annan rådgivare.

6.2 Lämplighetsbedömning

Avtalats rådgivningstjänst hämtar in och efterfrågar information om användaren för att vi ska kunna bedöma lämpligheten i de råd vi ger. Genom att genomföra en lämplighetsbedömning säkerställer vi att rådgivningen sker i användarens bästa intresse.

7. ANVÄNDARENS ANSVARSOMRÅDEN

Rådgivningen i Avtalats rådgivningstjänst är personlig och avsedd enbart för användaren. Rådgivningstjänsten är beroende av att den information som användaren lämnar om sig själv är korrekt.

Användaren ansvarar för att:

 • logga in med BankID och följa de instruktioner som ges, godkänna dessa användarvillkor, lämna informationsfullmakt och PEP-försäkran samt ta del av Kollektivavtalsinformations dataskyddshantering (GDPR)
 • använda rådgivningstjänsten på ett sätt som gör att obehöriga personer inte får tillgång till användarkontot
 • omedelbart meddela Kollektivavtalsinformations om användaren misstänker att någon har använt eller har tillgång till användarkontot eller om eventuella andra felaktigheter i rådgivningstjänsten
 • kontrollera att den information som Avtalats rådgivningstjänst hämtar in enligt avsnitt 6 är korrekt
 • lämna korrekt information vid registreringen och som svar på de frågor som ställs, om till exempel användarens familjesituation, ekonomi och inställning i olika frågor (se ovan)
 • inte genomföra de råd som rådgivningstjänsten ger, om användaren inte själv är medveten om de risker som det innebär att investera i finansiella instrument
 • använda rådgivningstjänsten endast för personligt bruk.

8. KOMMUNIKATION

Kommunikation mellan användaren och Kollektivavtalsinformation sker på svenska. Användarvillkor och information finns därför endast på detta språk. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Kollektivavtalsinformation digitalt via internet, varför sådan information som Kollektivavtalsinformation enligt lag är skyldig att tillställa användaren som huvudregel tillhandahålls via en webbplats. Användaren accepterar att vi ger information på annat sätt än i en pappershandling genom att godkänna användarvillkoren för rådgivningstjänsten. Användaren har emellertid alltid en rätt och möjlighet att erhålla sådan information avgiftsfritt i en pappershandling genom att skicka en begäran om detta till Kollektivavtalsinformation genom kundservice, https://www.avtalat.se/kontakta-oss/

Kollektivavtalsinformation tillhandahåller rådgivning endast via rådgivningstjänsten.

9. INLOGGNING MED BANK-ID, ANVÄNDARE OCH BEHÖRIGHET

Tillträde till rådgivningstjänsten erhålls genom inloggning på www.avtalat.se.
Användaren loggar in i rådgivningstjänsten med hjälp av BankID. Användaren ska säkerställa att ingen obehörig kan använda dennes BankID för att få tillgång till rådgivningstjänsten samt att inte någon obehörig släpps in eller får åtkomst till den.

10. TILLGÄNGLIGHET

Rådgivningstjänsten är tillgänglig för användare som godkänt dessa användarvillkor tillsammans med övriga delar under p. 5 ovan. Kollektivavtalsinformation förbehåller sig rätten att stänga ner rådgivningstjänsten på grund av underhåll, driftstopp, säkerhetshändelser eller andra störningar som beror på tredje man.

11. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

När användaren för första gången har loggat in i rådgivningstjänsten och identifierat sig med BankID, godkänt användarvillkor för rådgivningstjänsten, lämnat en informationsfullmakt samt en PEP-försäkran så anses användaren har etablerat en affärsförbindelse med Kollektivavtalsinformation.

Affärsförbindelsen varar därefter till den tidpunkt då användaren väljer att avsluta den eller som mest tre år från den tidpunkt då den uppstått. Efter tre år måste användaren godkänna användarvillkoren på nytt, lämna en ny informationsfullmakt och ny PEP-försäkran för att förnya affärsförbindelsen och för att användaren ska ha fortsatt tillgång till rådgivningstjänsten.

Affärsförbindelsen kan sägas upp av användaren med omedelbar verkan genom att användaren återkallar sin informationsfullmakt. Användaren förlorar då samtidigt tillgång till rådgivningstjänsten. Användarens dokumentation kommer att sparas i enlighet med de krav som finns i regelverken om penningtvätt (kundkännedomsåtgärder) och försäkringsdistribution (rådgivningsdokumentation). En användare med aktiv ITP kan när som helst lämna etablera en ny affärsförbindelse med Kollektivavtalsinformation genom att identifiera sig med BankID, lämna en ny informationsfullmakt, godkänna användarvillkor för Rådgivningstjänsten och lämna en ny PEP-försäkran.

Antalet pågående affärsförbindelser är av betydelse för Kollektivavtalsinformations rapportering till Finansinspektionen enligt regelverken om penningtvätt.

Under vissa omständigheter kan en användare som återvänder till rådgivningstjänsten behöva lämna ett nytt godkännande av användarvillkoren även under pågående affärsförbindelse. Sådana omständigheter kan till exempel vara om användarvillkoren har förändrats efter användarens senaste inloggning. Kollektivavtalsinformation förbehåller sig rätten att begära att en tidigare användare som vill använda rådgivningstjänsten på nytt även behöver godkänna användarvillkor på nytt, utifrån vad Kollektivavtalsinformation finner lämpligt eller nödvändigt.

Kollektivavtalsinformation har rätt att när som helst ändra användarvillkoren för Rådgivningstjänsten i enlighet med punkt 20 nedan.

12. SPÄRRA ÅTKOMST TILL RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

Kollektivavtalsinformation förbehåller sig rätten att, vid misstänkt utnyttjande av tjänsten som står i strid med god sed på marknaden eller med de lagar, andra författningar eller marknadsregler som gäller vid tidpunkten eller om användaren bryter mot dessa användarvillkor, spärra användaren från rådgivningstjänsten. Sådana omständigheter som kan ligga till grund för att spärra användaren är exempelvis om:

 • användaren åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor,
 • lag, annan författning eller myndighetsbeslut innebär att rådgivningsverksamheten blir helt eller delvis otillåten eller på annat sätt begränsad,
 • väsentliga förändringar sker i det uppdrag som Kollektivavtalsinformation har från Kollektivavtalsparterna.

Kollektivavtalsinformation har rätt att omedelbart spärra användarens tillgång till rådgivningstjänsten i det fall Kollektivavtalsinformation bedömer det nödvändigt på grund av tekniska, säkerhetsmässiga, rättsliga eller andra grunder för att skydda Kollektivavtalsinformations, användarnas eller tredje mans intresse.

13. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar Kollektivavtalsinformation inte för följande omständigheter:

 • att den information som användaren lämnar om sig själv är korrekt, fullständig eller aktuell då det är användarens ansvar att säkerställa detta,
 • att den information om användaren som rådgivningstjänsten hämtar in från Collectum, försäkringsbolag, tjänstepensionsbolag och andra källor är korrekt, fullständig eller aktuell då det är användarens ansvar att kontrollera detta,
 • direkt eller indirekt skada på grund av fel eller brister i de råd som rådgivningstjänsten genererar, om felen eller bristerna beror på att den information som ligger till grund för rådgivningstjänsten är felaktig eller föråldrad – oavsett om informationen härstammar från användaren eller från Kollektivavtalsinformation samarbetsföretag (information som inhämtats från valcentraler, försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag),
 • skada som uppstår som en följd av att användaren lämnat felaktig eller bristfällig information, eller som uppstår som en följd av att användarens förutsättningar ändrats efter att rådgivningstjänsten lämnat ett råd,
 • att de pensionsprognoser och summeringar av pensionskapital som räknas fram är rättvisande med avseende på det framtida verkliga pensionsutfallet,
 • skada eller olägenhet som kan drabba användare och som beror på driftavbrott eller andra störningar i den tekniska infrastrukturen (till exempel internet eller telesystemen),
 • innehåll på någon av de externa webbplatser som rådgivningstjänsten länkar till då sådana länkar tillhandahålls endast som en informationsservice. Kollektivavtalsinformation ansvarar inte för uppgifter eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser,
 • tjänster som tillhandahålls av andra företag, såsom tillhandahållande av BankID eller liknande,
 • skador till följd av virus eller andra skadeverkande komponenter som överförts från rådgivningstjänsten till användaren,
 • direkt skada, om Kollektivavtalsinformation varit normalt aktsam, och inte för indirekt skada om inte Kollektivavtalsinformation varit grovt vårdslös,
 • skada som uppstått på grund av ändring i lagstiftning, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet,
 • skada på grund av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet även om Kollektivavtalsinformation skulle vara delaktig i en sådan åtgärd eller om åtgärden skulle riktas mot Kollektivavtalsinformation.

Skadeståndsanspråk ska framställas till Kollektivavtalsinformation snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan märkte eller borde ha märkt skadan. Om den som har lidit skada inte framför sitt skadeståndsanspråk inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

14. ANSVARSFÖRSÄKRING

Kollektivavtalsinformation har tecknat en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB för eventuella ekonomiska skador som orsakas av rådgivningstjänsten. Användare som anser att Kollektivavtalsinformation har orsakat denne skada får, om inte Kollektivavtalsinformation betalat ersättning för skadan, rikta krav direkt mot If Skadeförsäkring AB. Sådant krav mot If Skadeförsäkring AB ska framställas snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan fick kännedom om skadan. Den högsta ersättning som kan betalas ut är 1 300 380 euro per skada och 2 600 750 euro för alla skador under ett år.

Kontaktuppgifter till If Skadeförsäkring AB:
If Skadeförsäkring AB (publ)
106 80 Stockholm
Tel. 0771 - 655 655
E-post: kundservice@if.se
Webbplats: www.if.se 

15. SÄKERHET

Kollektivavtalsinformation ansvarar för att nödvändiga säkerhetsnivåer för rådgivningstjänsten upprätthålls.

16. UPPHOVSRÄTT

Rådgivningstjänsten, den publika webbplatsen avtalat.se och den del av webbplatsen som nås genom inloggning med tillhörande tjänster, tillika varumärket ”Avtalat”, tillhör Kollektivavtalsinformation och är upphovsrättsligt skyddat av tillämplig lag. Detta betyder att reproduktion, spridning eller förändring av det upphovsrättsligt skyddade inte lagligen kan ske utan Kollektivavtalsinformations skriftliga samtycke. Ingenting i dessa användarvillkor innebär att Kollektivavtalsinformations immateriella rättigheter upplåts eller överlåts till användaren. Det är förbjudet att återge eller använda Kollektivavtalsinformations varumärke ”Avtalat” utan Kollektivavtalsinformations skriftliga godkännande. Information lämnad via rådgivningstjänsten får bara användas för privat bruk.
Det innebär att användaren inte har rätt att:

 • Publicera eller vidaredistribuera innehållet i rådgivningstjänsten utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation
 • Inhämta eller bearbeta information maskinellt, via program eller på annat vis utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation
 • Använda rådgivningstjänsten eller dess innehåll för att visa, handla med eller marknadsföra produkter eller tjänster utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation, dess innehållsleverantörer eller tredje man som äger rätt till innehållet.

17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kollektivavtalsinformation ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Information om hur Kollektivavtalsinformation behandlar personuppgifter finns att läsa på www.avtalat.se/dataskydd/.

Frågor, utövande av rättigheter, synpunkter eller oklarheter angående behandling av personuppgifter inom Avtalats Rådgivningstjänst skickas till Kollektivavtalsinformations Dataskyddsombud: personuppgiftsansvarig@avtalat.se eller via post till:

Kollektivavtalsinformation Sverige AB
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm

Klagomål rörande personuppgiftsbehandling kan även skickas direkt till Integritetsmyndigheten (www.imy.se) via post:

Integritetsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. 08-657 61 00

18. KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER

Användare har möjlighet att kostnadsfritt inge klagomål eller synpunkter till Kollektivavtalsinformation vid missnöje med rådgivningen i rådgivningstjänsten. Kollektivavtalsinformation hanterar klagomål i enlighet med de krav som följer av lagstiftning, föreskrifter och företagets interna rutiner.

Klagomål framförs till:
Klagomålsansvarig
Box 543
101 30 Stockholm
E-post: klagomal@avtalat.se

Kollektivavtalsinformations klagomålsansvarige är Sara Albertsson.

Kollektivavtalsinformation ska behandla inkomna klagomål på ett snabbt, effektivt och korrekt sätt. Om ett klagomålsärende inte kan besvaras inom 14 dagar ska den som klagade skriftligen informeras om detta och om orsaken till fördröjningen, samt om när Kollektivavtalsinformation kan förväntas lämna ett svar på klagomålet. Om Kollektivavtalsinformation inte kan tillmötesgå ett klagomål ska Kollektivavtalsinformation informera den som klagade om det samt om motiveringen till beslutet. Den som klagade har rätt att begära ett skriftligt svar. Mer information om hur användaren inger klagomål till Kollektivavtalsinformation finns att läsa på www.avtalat.se.

Övriga instanser vid klagomål

Användaren kan även vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

Det går även att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De ger opartisk information och vägledning utan kostnad till privatpersoner. Det går vidare att vända sig till Konsumentverkets ”Hallå Konsument” för upplysningar. Slutligen kan även den kommunala konsumentvägledningen lämna råd och upplysningar.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
Karlavägen 108
104 51 Stockholm
Tel. 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Box 24215
Karlavägen 108
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se 

Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad
Tel: 0771-525 525
E-post: info@hallakonsument.se
www.hallakonsument.se 

Kollektivavtalsinformation är anslutet till InsureSec. Det är en organisation som verkar för att öka kvaliteten och kundnyttan i rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige med hjälp av regelverk, disciplinnämnd samt kriterier för kompetens och kunskapstester. Som användare har du möjlighet att vända dig direkt till InsureSec med anmälningar rörande Avtalats rådgivningstjänst:

InsureSec
Tel: 08-410 415 75
E-post: info@insuresec.se
www.insuresec.se 

19. REGISTRERING, TILLSTÅND OCH TILLSYN

Kollektivavtalsinformation är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel. 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se 

Kollektivavtalsinformation har sedan den 2 oktober 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution inom samtliga livförsäkringsklasser. Finansinspektionen har tillsyn över att den som i Sverige bedriver försäkringsdistribution följer lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och andra författningar som reglerar försäkringsdistributörens verksamhet. Finansinspektionen ska även på begäran lämna upplysningar till användaren eller annan som begär det om tillståndet, vilka anställda hos Kollektivavtalsinformation som har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se 

Kollektivavtalsinformation står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Tel: 0771–42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se 

Nedan följer ett urval av de lagar som reglerar rådgivningstjänsten:

 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution
 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)
 • Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ovanstående lagar, föreskrifter och allmänna råd kompletterar varandra och har bland annat som syfte att skydda konsumenter.

20. ÄNDRINGAR

Kollektivavtalsinformation äger rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, innehållet i rådgivningstjänsten och de tekniska förutsättningarna för användandet av tjänsten. Användaren kommer att informeras om betydande förändringar som har skett i dessa användarvillkor via avtalat.se. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående. Användaren informeras inte om ändringar av liten betydelse eller av administrativ karaktär. Vid ändringar och tillägg av användarvillkoren som är av större vikt och/eller av principiell betydelse kan användaren behöva godkänna användarvillkoren igen för att få ta del av rådgivningstjänsten. På www.avtalat.se går det att ta del av vid var tid gällande användarvillkor.

21. TVIST OCH LAGVAL

Dessa användarvillkor ska regleras av svensk rätt. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.

22. BOLAGSINFORMATION

Kollektivavtalsinformation Sverige AB
org. nr 559185-9052
Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm
0770-161000
info@avtalat.se
www.avtalat.se

Kollektivavtalsinformation har inte några innehav i försäkringsföretag och är inte heller ägt av ett försäkringsföretag. Kollektivavtalsinformation ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, äger gemensamt Afa Försäkring. Svenskt Näringsliv och LO äger gemensamt AMF och Svenskt Näringsliv och PTK har givit Alecta i uppdrag att förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Som ömsesidigt försäkringsföretag ägs Alecta av sina kunder, som bland annat representeras av Svenskt Näringsliv och PTK.

23. FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Anställda hos Kollektivavtalsinformation som distribuerar försäkringar är registrerade hos Finansinspektionen samt InsureSec och uppfyller vid var tid gällande krav på kunskap och kompetens i enlighet med försäkringsdistributionsregelverket. Närmare information om namn på de registrerade försäkringsförmedlarna finns på: https://www.avtalat.se/tjansteman/radgivningstjanst/radgivning-tillstand-och-klagomal/

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.