Till innehållet

Användarvillkor för Avtalats rådgivningstjänst

Dessa användarvillkor gäller mellan Kollektivavtalsinformation Sverige AB, 559185-9052 (”Kollektivavtalsinformation”) och en privatperson (”användare”), som använder Kollektivavtalsinformations digitala rådgivningstjänst (”Avtalats rådgivningstjänst”). Dessa användarvillkor gäller användandet av Avtalats rådgivningstjänst och vänder sig till privatpersoner som helt eller delvis omfattas av tjänstepensionen ITP.

1. DEFINITIONER

De definitioner som används i dessa användarvillkor har följande innebörd:

Användare: Privatanställd tjänsteman som nyttjar rådgivningstjänsten.

PEP (Politically Exposed Person): En fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Informationsfullmakt: Lämnas av användaren och är en förutsättning för Kollektivavtalsinformations möjlighet till informationsinhämtning avseende användarens personliga försäkringsuppgifter som ligger till grund för rådgivningen.

Verifiering via BankID: Detta är det sätt som Kollektivavtalsinformation säkerställer digital verifiering av identitet.

Rådgivningsdokumentation: Den samlade dokumentation som rådgivningstjänsten genererar till användaren i samband med rådgivningen.

Kollektivavtalsparterna: Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (”LO”) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (”PTK”).

2. INLEDNING

Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (”LO”) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (”PTK”) har kommit överens om att informationsgivningen avseende kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtal ska ske genom det gemensamägda bolaget Kollektivavtalsinformation Sverige AB (“Kollektivavtalsinformation”).
Kollektivavtalsinformation tillhandahåller rådgivningstjänsten till privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP-planen som en del i detta informationsuppdrag. Rådgivningen sker via ett digitalt rådgivningsverktyg, nedan kallat ”Avtalats rådgivningstjänst”.

3. RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

Rådgivningstjänsten vänder sig till ITP-försäkrade med en aktiv ITP. Det är kostnadsfritt för användaren att nyttja Avtalats rådgivningstjänst. Varken Kollektivavtalsinformation, dess anställda förmedlare eller någon annan får provision eller liknande ersättning vid användares nyttjande av rådgivningstjänsten eller vid lämnande av rådgivningen. Avtalats rådgivningstjänst finansieras genom en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK med syfte att informera om kollektivavtalad pension och försäkring.

4. RÅDGIVNINGSTJÄNSTENS OMFATTNING

4.1 Rådgivning sker inte på grundval av en opartisk och personlig analys

För att kunna lämna rådgivning grundad på en s.k. opartisk och personlig analys får rådgivningen inte omfatta försäkringsprodukter som helt eller delvis utvecklats av försäkringsförmedlaren själv eller av företag som försäkringsförmedlaren har nära förbindelse med. Underlaget för rådgivningen måste även baseras på ett tillräckligt stort urval av försäkringsavtal på marknaden. Rådgivningstjänsten lämnar rådgivning avseende tjänstepensionsförsäkring och investeringar inom ramen för vid var tid tillgängligt utbud enligt ITP-upphandlingen. Inom ramen för denna upphandling ingår försäkringsprodukter vilka tillhandahålls av försäkringsgivare som ägs av Kollektivavtalsparterna eller som Kollektivavtalsparterna har ett väsentligt inflytande i. Genom ITP-upphandlingen tillses att det utbud av försäkringsprodukter som Avtalats rådgivningstjänst ger råd om håller en grundläggande hög nivå och ett högt konsumentskydd. Det innebär att rådgivningen både är personlig och konsumentvänlig även om den inte enligt försäkringsdistributionslagens mening är att betrakta som opartisk och personlig.

4.2 Rådgivningens områden

Avtalats rådgivningstjänst omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

Ersättning vid sjukdom

Rådgivningstjänsten tillhandahåller användaren information om hur inkomstskyddet ser ut vid långvarig sjukdom. Om användaren har större behov av ersättning än vad som ges av de lagstadgade och kollektivavtalade skydden får användaren generell vägledning om hur skyddet kan kompletteras med privata sjukförsäkringar och eget buffertkapital. Någon rådgivning enligt distributionsrättslig grund ges således inte i denna del då inget specifikt försäkringsavtal rekommenderas. Därför räknas inte denna del som tillståndspliktig försäkringsdistribution.

Ersättning till efterlevande

Rådgivningstjänsten tillhandahåller användaren råd om hur efterlevandeskyddet bör utformas för att täcka den närmaste familjens behov av ekonomisk ersättning i händelse av användarens död. Rådgivningen baseras på användarens familjesituation, ekonomiska förutsättningar och preferenser och omfattar de val användaren bör göra inom ramen för ITP samt nivå på en eventuell privat livförsäkring.

Placeringsråd för pension

Avtalats rådgivningstjänst tillhandahåller användaren placeringsråd för dennes tjänstepension inom ITP-planen. Den rådgivning som lämnas grundas därför på det utbud som följer av vid var tid gällande ITP-upphandling. Utgångspunkten är att placeringarna ska matcha användarens riskprofil och aktivitetsnivå, vara väldiversifierade och ha så låga avgifter som möjligt. För ITP 1/ITPK-premien omfattar råden val av försäkringsbolag, sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och andelar i specifika fonder.

4.3 Grunder för placeringsråd

För att kunna ge placeringsråd tar rådgivningstjänsten fram en riskprofil för varje användare genom att kartlägga användarens riskvilja, riskkapacitet, förlusttäckningsförmåga och aktivitetsnivå. Rådgivningstjänsten inhämtar den information som är nödvändig för att förstå relevanta fakta om användaren. Rådgivningen omfattar inte komplexa finansiella produkter, utan endast placeringsalternativ som ingår i användarens kollektivavtalade tjänstepension.

4.4 Risker förknippade med investeringar i fonder

Råden för placering av pensionskapital för ITP 1 och ITPK innefattar råd om fondandelar, vilka är att bedöma som finansiella instrument. Användaren bör vara medveten om att investeringar i finansiella instrument alltid är förknippade med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det investerade kapitalet kan både öka och minska över tid och det finns inga garantier för att man får tillbaka det investerade kapitalet. Användaren bör inte vidta några åtgärder till följd av rådgivningstjänstens råd utan att ha förstått de underliggande finansiella tillgångarnas huvudsakliga egenskaper och risker. Läs mer om finansiella instrument och finansiella risker på Pensionsmyndighetens hemsida.

4.5 Krav om hållbarhetspreferenser vid försäkringsdistribution

EU:s övergripande klimatmål är att EU ska vara koldioxidneutralt senast år 2050 genom att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som är hållbart. För att uppnå detta har EU upprättat olika förordningar som syftar till att underlätta och förtydliga rådgivningen kring så kallade hållbarhetspreferenser. I Sverige är detta reglerat genom lagen om försäkringsdistribution och regelverket (“IDD”). Det innebär att användarens önskemål om hållbarhet måste beaktas för att rådgivningstjänsten ska kunna ge placeringsråd (så kallade hållbarhetspreferenser). Läs mer om hur Avtalats rådgivningstjänst tar hänsyn till användarens hållbarhetspreferenser (önskemål) på avtalat.se.

Rådgivningsdokumentation

Rådgivningsdokumentationen beskriver vilka uppgifter som ligger till grund för rådgivningen och de lämnade råden. Alla rådgivningar dokumenteras och finns tillgängliga för användaren i det inloggade läget i rådgivningstjänsten. Användare som inte längre har behörighet på grund av att arbetsgivaren inte längre betalar in premie till ITP, kan kontakta Avtalats (Kollektivavtalsinformations) kundservice och begära att få dem hemskickade.

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

Användaren av rådgivningstjänsten tecknar sig för tjänsten i samband med att användaren tar del av och godkänner dessa användarvillkor första gången inloggning sker till tjänsten. Ytterligare förutsättning för möjlighet att använda rådgivningstjänsten är verifiering via BankID samt att användaren lämnar en informationsfullmakt (mer om detta under p. 5.1).

5.1 Informationsfullmakt

För att Avtalats rådgivningstjänst ska möjliggöra informationsinhämtning avseende användarens personliga försäkringsuppgifter från Collectum och försäkringsbolag lämnar användaren en informationsfullmakt. Informationsfullmakten innebär inte att Kollektivavtalsinformation får ett ansvar för eller en möjlighet att utföra ändringar i försäkringsskyddet. Det är upp till användaren själv att utföra de handlingar och ändringar som krävs för att följa rådgivningstjänstens lämnade råd. Informationsfullmakten gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart då den återkallas eller vid versionsuppdatering. En aktiv informationsfullmakt är en förutsättning för att rådgivningstjänsten ska fungera. Återkallas informationsfullmakten har användaren inte längre tillgång till Avtalats rådgivningstjänst utan att en ny informationsfullmakt lämnas.

5.2 Person i politiskt utsatt ställning

Kollektivavtalsinformation har i sin allmänna riskbedömning bedömt att risken för att en person i politisk utsatt ställning skulle kunna nyttja rådgivningstjänsten för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg. Således görs bedömningen att det är tillräckligt att användaren vid första inloggningen i rådgivningstjänsten, genom att acceptera användarvillkoren för Avtalats rådgivningstjänst, intygar att denne inte är en person i politiskt utsatt ställning eller är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

 • Med en viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ, ledamöter i styrelsen för politiska partier, domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten och personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
 • Med en viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster. Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag. Som exempel på internationella organisationer kan nämnas FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO.

6. INFORMATIONSINHÄMTNING

Användarens lämnade informationsfullmakt ger rådgivningstjänsten möjlighet att inhämta information om användarens personliga försäkringsuppgifter och lägga dessa till grund för rådgivningen, tillsammans med sådan information som användaren själv registrerat via tjänsten. Rådgivningstjänsten inhämtar information från andra företag som man samarbetar med om:

 • avtalad tjänstepension ITP
 • arbetsgivare
 • inkomst
 • uppgifter om användarens försäkringar från Collectum och anslutna försäkringsbolag.

Utöver den information som inhämtas externt kompletterar användaren själv med information rörande:

 • familjesituation och hushållets ekonomi
 • kompletterande försäkringsinformation
 • anställningsform
 • boendeform och belåningsgrad
 • inställning till risk
 • aktivitetsnivå.

6.1 Begränsningar i informationsinhämtning

Rådgivningstjänstens mål är att enbart inhämta den information som krävs för att möjliggöra syftet med rådgivningstjänsten. Rådgivningstjänsten inhämtar inte information om huruvida användaren har stora ekonomiska tillgångar eller skulder, eller om förekomsten av testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man. Sådan information kan påverka användarens riskprofil, användare som omfattas av sådana omständigheter rekommenderas att inte använda Avtalats rådgivningstjänst utan i stället kontakta en annan rådgivare. Rådgivningstjänsten tillhandahåller inte information eller rådgivning om uttag av ålderspension eller om utbetalningsprodukter för ålderspension inom ITP. För sådan rådgivning rekommenderas användaren att kontakta annan rådgivare.

6.2 Lämplighetsbedömning

Avtalats rådgivningstjänst inhämtar och efterfrågar information om användaren i syfte att kunna bedöma lämpligheten i rådgivningen. Genom att genomföra en lämplighetsbedömning säkerställs att rådgivningen sker i användarens bästa intresse.

7. ANVÄNDARENS ANSVARSOMRÅDEN

Informationen och rådgivningen i Avtalats rådgivningstjänst är personlig och därmed beroende av att den information som rådgivningstjänsten har om användaren är korrekt. Således ansvarar användaren för att lämna korrekt och uppdaterad information.

Användaren ansvar för att:

 • logga in med e-legitimation och följa de instruktioner som ges, godkänna dessa användarvillkor, lämna informationsfullmakt samt ta del av Kollektivavtalsinformations dataskyddshantering (GDPR)
 • använda rådgivningstjänsten på ett sätt som förhindrar att obehöriga personer får tillgång till användarkontot
 • omedelbart meddela Kollektivavtalsinformations om användaren misstänker att någon har använt eller har tillgång till användarkontot eller om eventuella andra felaktigheter i rådgivningstjänsten
 • kontrollera att den information som Avtalats rådgivningstjänst samlar in automatiskt är korrekt
 • lämna korrekt information vid registreringen och som svar på de frågor som ställs, om till exempel användarens familjesituation, ekonomi och inställning i olika frågor (se ovan)
 • inte agera enligt rådgivningstjänstens information och råd om användaren inte själv är medveten om de risker som det innebär att investera i finansiella instrument
 • använda rådgivningstjänsten endast för personligt bruk.

8. KOMMUNIKATION

Kommunikation mellan användaren och Kollektivavtalsinformation sker på svenska, avtalsvillkor och information tillhandahålls därför på detta språk. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Kollektivavtalsinformation digitalt via internet, varför sådan information som Kollektivavtalsinformation enligt lag är skyldig att tillställa användaren som huvudregel tillhandahålls på ett annat varaktigt medium än papper eller via en webbplats. Användaren accepterar att informationen tillhandahålls på annat sätt än i en pappershandling genom att godkänna användarvillkoren för rådgivningstjänsten. Användaren har emellertid alltid en rätt och möjlighet att erhålla sådan information avgiftsfritt i en pappershandling genom att skicka en begäran om detta till Kollektivavtalsinformation genom kundservice.

Kollektivavtalsinformation tillhandahåller rådgivning endast via rådgivningstjänsten.

9. INLOGGNING MED E-LEGITIMATION, ANVÄNDARE OCH BEHÖRIGHET

Tillträde till Avtalats rådgivningstjänst erhålls genom inloggning på www.avtalat.se.
Användaren loggar in i rådgivningstjänsten med hjälp av e-legitimation. Användaren ska säkerställa att ingen obehörig kan använda dess e-legitimation för tillträde till rådgivningstjänsten samt att inte någon annan obehörig (människa eller robot) släpps in eller får åtkomst till rådgivningstjänsten.

10. TILLGÄNGLIGHET

Avtalats rådgivningstjänst är tillgänglig för användare som godkänt dessa användarvillkor tillsammans med övriga delar under p. 5 i dessa användarvillkor. Kollektivavtalsinformation förbehåller sig rätten att stänga ner rådgivningstjänsten på grund av underhåll, driftstopp eller andra störningar som beror på tredje man.

11. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor mellan användaren och Kollektivavtalsinformation gäller tillsvidare. Kollektivavtalsinformation har rätt att när som helst ändra användarvillkoren i enlighet med punkt 20 nedan.

Kollektivavtalsinformation äger rätt att omedelbart återkalla användarens behörighet och avsluta användarens nyttjande av rådgivningstjänsten om:

 • användaren åsidosätter dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor
 • lag, annan författning eller myndighetsbeslut innebär att rådgivningsverksamheten blir helt eller delvis otillåten eller på annat sätt begränsad
 • väsentliga förändringar sker i det uppdrag som Kollektivavtalsinformation har från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

12. SPÄRRA ÅTKOMST TILL RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN

Kollektivavtalsinformation förbehåller sig rätten att, vid misstänkt utnyttjande av tjänsten som står i strid med god sed på marknaden eller med de lagar, andra författningar eller marknadsregler som gäller vid tidpunkten eller om användaren bryter mot dessa användarvillkor, spärra användaren från rådgivningstjänsten.

Kollektivavtalsinformation har rätt att omedelbart spärra användarens tillgång till rådgivningstjänsten i det fall Kollektivavtalsinformation bedömer det nödvändigt på grund av tekniska, säkerhetsmässiga, rättsliga eller andra grunder för att skydda Kollektivavtalsinformations, användarnas eller tredje mans intresse.

13. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar Kollektivavtalsinformation inte för följande omständigheter:

 • direkt eller indirekt skada på grund av fel eller brister i de råd som rådgivningstjänsten genererar, om felen eller bristerna beror på att den information som ligger till grund för rådgivningstjänsten är felaktig eller föråldrad – oavsett om informationen härstammar från användaren eller från Kollektivavtalsinformation samarbetsföretag (information som inhämtats från valcentraler, försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag).
 • skada som uppstår som en följd av att användaren lämnat felaktig eller bristfällig information, eller som uppstår som en följd av att användarens förutsättningar ändrats efter att rådgivningstjänsten lämnat ett råd.
 • att pensionsprognoser eller andra prognoser som tjänsten genererar kommer att stämma överens med framtida utfall.
 • direkt eller indirekt skada till följd av driftavbrott eller störningar i den tekniska infrastrukturen (internet, telesystemen etc.) så som användarens, Kollektivavtalsinformation eller någon annans datasystem, datautrustning (hård- eller mjukvara).
 • innehåll på någon av de externa webbplatser som rådgivningstjänsten länkar till då sådana länkar tillhandahålls endast som en informationsservice och Kollektivavtalsinformation tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.
 • tjänster som tillhandahålls av andra företag, såsom tillhandahållande av e-legitimation eller liknande.
 • skador till följd av virus eller andra skadeverkande komponenter som överförts från rådgivningstjänsten till användaren.
 • direkt skada, om Kollektivavtalsinformation varit normalt aktsam, och inte för indirekt skada om inte Kollektivavtalsinformation varit grovt vårdslös.
 • skada som uppstått på grund av ändring i lagstiftning, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet.
 • skada på grund av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet även om Kollektivavtalsinformation skulle vara delaktig i en sådan åtgärd eller om åtgärden skulle riktas mot Kollektivavtalsinformation.

Skadeståndsanspråk ska framställas till Kollektivavtalsinformation snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan märkte eller borde ha märkt skadan. Om den som har lidit skada inte framför sitt skadeståndsanspråk inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

14. ANSVARSFÖRSÄKRING

Avtalats rådgivningstjänst omfattas av en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB. Användare som anser att Kollektivavtalsinformation har orsakat denne skada får, om inte Kollektivavtalsinformation betalat ersättning för skadan, rikta krav direkt mot If Skadeförsäkring AB. Sådant krav mot If Skadeförsäkring AB ska framställas snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan fick kännedom om skadan. Den högsta ersättningen som kan betalas ut är 1 300 380 euro per skada och 2 600 760 euro för alla skador under ett år.

IF skadeförsäkring AB (publ)
106 80 Stockholm
0771 - 655 655
kundservice@if.se
www.if.se

15. SÄKERHET

Kollektivavtalsinformation ansvarar för att nödvändiga säkerhetsnivåer för rådgivningstjänsten upprätthålls.

16. UPPHOVSRÄTT

Rådgivningstjänsten, den publika webbplatsen, tillika varumärket ”Avtalat”, tillhör Kollektivavtalsinformation och är upphovsrättsligt skyddat av tillämplig lag. Detta betyder att reproduktion, spridning eller förändring av det upphovsrättsligt skyddade inte lagligen kan ske utan Kollektivavtalsinformations skriftliga samtycke. Ingenting i dessa användarvillkor innebär att Kollektivavtalsinformations immateriella rättigheter upplåts eller överlåts till användaren. Det är förbjudet att återge eller använda Kollektivavtalsinformations varumärke ”Avtalat” utan Kollektivavtalsinformations skriftliga godkännande. Information lämnad via rådgivningstjänsten får bara användas för privat bruk.

Det innebär att användaren inte har rätt att:

 • Publicera eller vidaredistribuera innehållet i rådgivningstjänsten utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation
 • Inhämta eller bearbeta information maskinellt, via program eller på annat vis utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation
 • Använda rådgivningstjänsten eller dess innehåll för att visa, handla med eller marknadsföra produkter eller tjänster utan skriftligt medgivande från Kollektivavtalsinformation, dess innehållsleverantörer eller tredje man som äger rätt till innehållet.

17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kollektivavtalsinformation ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Information om hur Kollektivavtalsinformation behandlar personuppgifter finns att läsa på www.avtalat.se/dataskydd/

Frågor, utövande av rättigheter, synpunkter eller oklarheter angående behandling av personuppgifter inom Avtalats Rådgivningstjänst skickas till Kollektivavtalsinformations Dataskyddsombud: personuppgiftsansvarig@avtalat.se eller via post till:

Kollektivavtalsinformation Sverige AB
Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm

Klagomål rörande personuppgiftsbehandling kan även skickas direkt till

Integritetsmyndigheten (www.imy.se):
Box 8114, 104 20 Stockholm
08-657 61 00

18. KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER

Användare har möjlighet att kostnadsfritt inge klagomål eller synpunkter till Kollektivavtalsinformation vid missnöje med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen i rådgivningstjänsten. Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål.

Klagomål framförs till:

Klagomålsansvarig
Box 543, 101 30 Stockholm
klagomal@avtalat.se

Kollektivavtalsinformations klagomålsansvarig är Sara Albertsson.

Kollektivavtalsinformation ska behandla inkomna klagomål på ett snabbt, effektivt och korrekt sätt. Om ett klagomålsärende inte kan besvaras inom 14 dagar ska den som klagade skriftligen informeras om detta och om orsaken till fördröjningen, samt om när Kollektivavtalsinformation kan förväntas lämna ett svar på klagomålet. Om Kollektivavtalsinformation inte kan tillmötesgå ett klagomål ska Kollektivavtalsinformation informera den som klagade om det samt om motiveringen till beslutet. Den som klagade har rätt att begära ett skriftligt svar. Mer information om hur användaren inger klagomål till Kollektivavtalsinformation finns att läsa på avtalat.se, klagomålshantering.

Övriga instanser vid klagomål

Användaren kan även vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se

Det går även att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De ger opartisk information och vägledning utan kostnad till privatpersoner. Det går vidare att vända sig till Konsumentverkets ”Hallå Konsument” för upplysningar. Slutligen kan även den kommunala konsumentvägledningen lämna råd och upplysningar.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Hallå konsument
Box 48, 651 02 Karlstad
0771-525 525
info@hallakonsument.se
www.hallakonsument.se

Kollektivavtalsinformation är anslutet till InsureSec. En organisation vars syfte är att verka för att öka kvalitén och kundnyttan i rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige med hjälp av regelverk, disciplinnämnd samt kriterier för kompetens och kunskapstester. Som användare har du därför även möjlighet att vända dig direkt till InsureSec med anmälningar rörande Avtalats rådgivningstjänst:

InsureSec
08-410 415 75
info@insuresec.se
www.insuresec.se

19. REGISTRERING, TILLSTÅND OCH TILLSYN

Kollektivavtalsinformation är registrerat hos Bolagsverket för försäkringsförmedling, registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Den verksamhet som Kollektivavtalsinformation bedriver genom rådgivningstjänsten faller under Finansinspektionens tillsyn. Kollektivavtalsinformation fick den 2 oktober 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet avseende livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser. Finansinspektionen ska på begäran lämna upplysningar till användaren eller annan som begär det om tillståndet, vilka anställda hos Kollektivavtalsinformation som har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
08-408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kollektivavtalsinformation står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring:

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
0771–42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Nedan kommer ett urval av de lagar som reglerar Rådgivningstjänsten:

 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution
 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)
 • Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ovanstående lagar, föreskrifter och allmänna råd kompletterar varandra och har bland annat som syfte att skydda användaren. Det är användarens ansvar att använda tjänsten enligt dessa bestämmelser.

20. ÄNDRINGAR

Kollektivavtalsinformation äger rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, innehållet i rådgivningstjänsten och de tekniska förutsättningarna för användandet av tjänsten. Användaren kommer att informeras om betydande förändringar som har skett i dessa användarvillkor via avtalat.se. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående. Användaren informeras inte om ändringar av liten betydelse eller av administrativ karaktär. Vid ändringar och tillägg av användarvillkoren som är av större vikt och/eller av principiell betydelse kan användaren behöva godkänna användarvillkoren igen för att få ta del av rådgivningstjänsten. På www.avtalat.se går det att ta del av vid var tid gällande användarvillkor.

21. TVIST OCH LAGVAL

Dessa användarvillkor ska regleras av svensk rätt. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.

22. BOLAGSINFORMATION

Kollektivavtalsinformation Sverige AB
org. nr 559185-9052
Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm
0770-161000
info@avtalat.se
www.avtalat.se

Kollektivavtalsinformation har inte några innehav i försäkringsföretag och är inte heller ägt av ett försäkringsföretag. Kollektivavtalsinformation ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, äger gemensamt Afa Försäkring. Svenskt Näringsliv och LO äger gemensamt AMF och Svenskt Näringsliv och PTK har givit Alecta i uppdrag att förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Som ömsesidigt försäkringsföretag ägs Alecta av sina kunder, som bland annat representeras av Svenskt Näringsliv och PTK.

23. FÖRSÄKRINGSFÖMEDLARE

Anställda hos Kollektivavtalsinformation som distribuerar försäkringar är registrerade hos Finansinspektionen samt InsureSec och uppfyller vid var tid gällande krav på kunskap och kompetens i enlighet med försäkringsdistributionsregelverket. Närmare information om namn på de registrerade försäkringsförmedlarna finns på sidan för Avtalats rådgivningstjänst.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.