Till innehållet

Användarvillkor för Avtalats rådgivningstjänst

Kollektivavtalsinformation Sverige AB, nedan kallat Avtalat, är ett bolag som ägs av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som arbetar med att lämna information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar. I förhållande till privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP-planen utförs en del av detta arbete genom ett webbaserat robotrådgivningsverktyg, nedan kallat rådgivningstjänsten.
dokument

Rådgivningstjänsten är kostnads- och ersättningsfri

Det kostar ingenting att använda Avtalats rådgivningstjänst. Varken Avtalat, dess anställda förmedlare eller någon annan får provision eller liknande ersättning för att någon använder rådgivningstjänsten eller får ett visst råd.

Information och rådgivning inom flera områden

I den information och rådgivning som tillhandahålls användaren i rådgivningstjänsten agerar Avtalat för användarens räkning och således inte för ett eller flera försäkringsföretags räkning.

Avtalats rådgivning sker ej på grundval av en s.k. opartisk och personlig analys.

Avtalats rådgivningstjänst omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

Ersättning vid sjukdom

Rådgivningstjänsten tillhandahåller användaren med information om hur inkomstskyddet ser ut vid långvarig sjukdom. Om användaren har större behov av ersättning än vad som ges av de lagstadgade och kollektivavtalade skydden får användaren information om hur skyddet kan kompletteras med privata sjukförsäkringar och eget buffertkapital. Någon rådgivning ges således inte i denna del.

Ersättning till efterlevande

Rådgivningstjänsten tillhandahåller användaren råd om hur efterlevandeskyddet bör utformas för att täcka den närmaste familjens behov av ekonomisk ersättning i händelse av sin egen död. Rådgivningen baseras på användarens familjesituation, ekonomiska förutsättningar och preferenser och omfattar de val användaren bör göra inom ramen för ITP samt nivå på en eventuell privat livförsäkring.

Placeringsråd för pension

Avtalats rådgivningstjänst tillhandahåller användaren placeringsråd för sin tjänstepension inom ITP- planen. Den rådgivning som lämnas grundas därför på det utbud som följer av vid var tid gällande ITP- upphandling.

Utgångspunkten är att placeringarna ska matcha användarens riskprofil och aktivitetsnivå, vara väldiversifierade och ha så låga avgifter som möjligt. För ITP 1/ITPK-premien omfattar råden val av försäkringsbolag, sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och andelar i specifika fonder.

Grunder för placeringsråd

För att kunna ge placeringsråd tar rådgivningstjänsten fram en riskprofil för varje användare genom att kartlägga användarens riskvilja, riskkapacitet, förlusttäckningsförmåga och aktivitetsnivå. Avtalats rådgivningstjänst inhämtar den information som är nödvändig för att förstå relevanta fakta om användaren. Rådgivningen omfattar inte komplexa finansiella produkter, utan endast placeringsalternativ som ingår i användarens kollektivavtalade tjänstepension.

Risker förknippade med investeringar i fonder

Råden för placering av pensionskapital för ITP 1 och ITPK innefattar råd om fondandelar, vilka är att bedöma som finansiella instrument. Det är viktigt att vara medveten om att investeringar i finansiella instrument alltid är förknippade med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det investerade kapitalet kan både öka och minska över tid och det finns inga garantier för att man får tillbaka det investerade kapitalet.

Användaren bör inte vidta några åtgärder till följd av rådgivningstjänstens råd utan att ha förstått de underliggande finansiella tillgångarnas huvudsakliga egenskaper och risker. Läs mer om finansiella instrument och finansiella risker på Pensionsmyndighetens hemsida.

Begränsningar i information och rådgivning

Rådgivningstjänsten tillhandahåller inte information eller rådgivning om uttag av ålderspension eller om utbetalningsprodukter för ålderspension inom ITP. För sådan rådgivning rekommenderas användaren att kontakta annan rådgivare.

Användaren intygar

Genom att acceptera användarvillkoren för Avtalats rådgivningstjänst intygar användaren att denne inte är en person i politiskt utsatt ställning eller är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat¹ eller i en internationell organisation².

Information som inhämtas om användaren

För att Avtalats rådgivningstjänst ska kunna hämta personliga försäkringsuppgifter från Collectum och försäkringsbolag lämnar användaren en fullmakt. Fullmakten ger inte Avtalat ansvar eller möjlighet att göra ändringar i försäkringsskyddet. Det är upp till var och en att utföra de handlingar som krävs för att följa råden. Fullmakten gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart då den återkallas. Fullmakten är en förutsättning för att rådgivningstjänsten ska fungera. Återkallas fullmakten har användaren inte längre tillgång till Avtalats rådgivningstjänst. När användaren har lämnat fullmakt kan rådgivningstjänsten hämta information om användarens personliga försäkringsuppgifter och lägga dessa till grund för rådgivningen, tillsammans med sådan information som användaren själv lämnat.

Rådgivningstjänsten inhämtar information från samarbetsföretag om:

 • Avtalad tjänstepension ITP
 • Arbetsgivare
 • Inkomst
 • Uppgifter om användarens försäkringar från Collectum och anslutna försäkringsbolag

Information som användaren själv lämnar

Utöver den information som inhämtas besvarar användaren frågor och kompletterar med information om:

 • Familjesituation och hushållets ekonomi
 • Kompletterande försäkringsinformation
 • Anställningsform
 • Boendeform och belåningsgrad
 • Inställning till risk
 • Aktivitetsnivå

Information som tjänsten inte tar hänsyn till

Rådgivningstjänstens mål är att inhämta så mycket information om användaren som krävs för att kunna ge bra information och korrekt rådgivning. Rådgivningstjänsten inhämtar emellertid inte information om huruvida användaren har stora ekonomiska tillgångar eller skulder, eller om förekomsten av testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man. Sådan information kan påverka användarens riskprofil. Den användare som har stora tillgångar eller skulder, testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man bör därför kontakta en annan rådgivare.

Lämplighetsbedömning

Avtalats rådgivningstjänst inhämtar och efterfrågar information om användaren i syfte att kunna bedöma lämpligheten i sin rådgivning. Genom att genomföra en lämplighetsbedömning kan Avtalat säkerställa att det i sin rådgivning alltid agerar i användarens bästa intresse.

Ditt ansvar som användare

Lämna rätt information.

Informationen och rådgivningen i Avtalats rådgivningstjänst är personlig och därmed beroende av att den information som rådgivningstjänsten har om användaren är korrekt.

Det är användarens ansvar att:

 • kontrollera att den information som Avtalats rådgivningstjänst samlar in automatiskt är korrekt
 • lämna korrekt information vid registreringen och som svar på de frågor som ställs, om till exempel användarens familjesituation, ekonomi och inställning i olika frågor (se ovan)
 • kontrollera att den information användaren har lämnat är korrekt och uppdaterad
 • omedelbart informera Avtalat om eventuella felaktigheter i rådgivningstjänsten
 • inte agera enligt rådgivningstjänstens information och råd om användaren inte själv är medveten om de risker som det innebär att investera i finansiella instrument

Använd Avtalats rådgivningstjänst endast för personligt bruk

Rådgivningstjänsten vänder sig till ITP-försäkrade med en aktiv ITP.

Användaren åtar sig att:

 • Logga in med e-legitimation och följa de instruktioner som ges
 • Använda rådgivningstjänsten på ett sätt som förhindrar att obehöriga personer får tillgång till användarkontot
 • Omedelbart meddela Avtalat om användaren misstänker att någon har använt eller har tillgång till användarkontot

Sprid inte innehållet

Innehållet i rådgivningstjänsten tillhör Avtalat eller dess innehållsleverantörer.

Det innebär att användaren inte har rätt att:

 • Publicera eller vidaredistribuera innehållet i rådgivningstjänsten utan skriftligt medgivande från Avtalat
 • Inhämta eller bearbeta information maskinellt, via program eller på annat vis utan skriftligt medgivande från Avtalat
 • Använda rådgivningstjänsten eller dess innehåll för att visa, handla med eller marknadsföra produkter eller tjänster utan skriftligt medgivande från Avtalat, dess innehållsleverantörer eller tredje man som äger rätt till innehållet

Personuppgifter

Om du har några frågor, synpunkter eller oklarheter angående behandling av personuppgifter inom Avtalats Rådgivningstjänst är du välkommen att kontakta oss:

Avtalat, Dataskyddsombud

Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm

personuppgiftsansvarig@avtalat.se

För information om hur Avtalat behandlar personuppgifter, läs om Avtalats dataskydd.

 

Integritetsmyndigheten

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten www.imy.se.

Box 8114, 104 20 Stockholm

08-657 61 00

imy@imy.se

 

Kommunikation

Kommunikation mellan användaren och Avtalat sker på svenska. Avtalsvillkor och information tillhandahålls av Avtalat på svenska. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Avtalat via internet, varför sådan information som Avtalat enligt lag är skyldig att tillställa användaren som huvudregel tillhandahålls på ett annat varaktigt medium än papper eller via en webbplats. Användaren accepterar att informationen tillhandahålls på annat sätt än i en pappershandling genom att godkänna användarvillkoren för rådgivningstjänsten. Användaren har emellertid alltid en rätt och möjlighet att erhålla sådan information avgiftsfritt i en pappershandling genom att skicka en begäran om detta till Avtalat genom kundservice.

Avtalat tillhandahåller inte rådgivning via några andra kommunikationskanaler än rådgivningstjänsten.

Avtalats rätt att stänga av användare från rådgivningstjänsten

Avtalat har rätt att stänga av användaren från rådgivningstjänsten med omedelbar verkan och utan föregående meddelande i följande fall:

 • Om Avtalat misstänker att användaren använder tjänsten på ett sätt som står i strid med god sed på marknaden eller med de lagar, andra författningar eller marknadsregler som gäller vid tidpunkten
 • Om Avtalat misstänker att information som tillhandahålls via rådgivningstjänsten är felaktig eller för att upprätthålla god försäkringsdistributionssed eller för att skydda användarens eller Avtalats intresse av en väl fungerande rådgivningstjänst
 • Om Avtalat har anledning att anta att användaren missbrukar rådgivningstjänsten, begår eller kommer att begå avtalsbrott eller kommer att bryta mot Avtalats instruktioner om hur rådgivningstjänsten ska användas

Drift och underhåll

Avtalat förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga rådgivningstjänsten utan att meddela det i förväg för driftsättning, underhåll, reparation eller andra ändamål.

Registrering, tillstånd och tillsyn

Avtalat är registrerat hos Bolagsverket för försäkringsförmedling av livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser. Avtalats registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670

bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

 

Avtalat fick den 2 oktober 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet avseende livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser. Den verksamhet som Avtalat bedriver genom rådgivningstjänsten faller under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ska på begäran lämna upplysningar till användaren eller annan som begär det om tillståndet, vilka anställda hos Avtalat som har rätt att distribuera försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm

08-408 980 00

finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

 

Avtalat står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring.

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad 

0771–42 33 00

konsumentverket@konsumentverket.se

www.konsumentverket.se

 

Lagar som reglerar Rådgivningstjänsten

 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution
 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)
 • Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ovanstående lagar, föreskrifter och allmänna råd kompletterar varandra och har bland annat som syfte att skydda användaren. Det är användarens ansvar att använda tjänsten enligt dessa bestämmelser.

Framföra synpunkter eller klagomål

Den som är missnöjd med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen i rådgivningstjänsten kan framföra ett klagomål. Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål.

Klagomål framförs till:

Avtalat Klagomålsansvarig

Box 543, 101 30 Stockholm

klagomal.radgivningstjanst@avtalat.se

Klagomålsansvarig är Sara Albertsson.

Avtalat ska behandla inkomna klagomål på ett snabbt, effektivt och korrekt sätt. Om ett klagomålsärende inte kan besvaras inom 14 dagar ska den som klagade skriftligen informeras om detta och om orsaken till fördröjningen samt om när Avtalat kan förväntas lämna ett svar på klagomålet.

Om Avtalat inte kan tillmötesgå ett klagomål ska Avtalat informera den som klagade om det samt om motiveringen till beslutet. Den som klagade har rätt att begära ett skriftligt svar.

Övriga kontakter i försäkringsärenden

Den som inte är nöjd med Avtalats beslut i ett klagomålsärende kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

08-508 860 00

www.arn.se

 

Det går också bra att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De ger opartisk information och vägledning utan kostnad till privatpersoner. Det går vidare att vända sig till Konsumentverkets ”Hallå Konsument” för upplysningar. Slutligen kan även den kommunala konsumentvägledningen lämna råd och upplysningar.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm

0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

 

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm

0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

 

Hallå konsument

Box 48, 651 02 Karlstad

0771-525 525

info@hallakonsument.se

www.hallakonsument.se

 

Avtalat är anslutet till InsureSec. En organisation vars syfte är att verka för att öka kvalitén och kundnyttan i rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige med hjälp av regelverk, disciplinnämnd samt kriterier för kompetens och kunskapstester. Som användare har du därför även möjlighet att vända dig direkt till InsureSec med anmälningar rörande Avtalats rådgivningstjänst.

InsureSec

08-410 415 75

info@insuresec.se

www.insuresec.se

 

Ansvar

Avtalat ansvarar inte för:

 • Direkt eller indirekt skada på grund av fel eller brister i de råd som rådgivningstjänsten genererar, om felen eller bristerna beror på att den information som ligger till grund för rådgivningstjänsten är felaktig eller föråldrad – oavsett om informationen härstammar från användaren eller från Avtalats samarbetsföretag
 • Att de pensionsprognoser eller andra prognoser som tjänsten genererar kommer att stämma överens med framtida utfall
 • Direkt eller indirekt skada till följd av driftavbrott eller störningar i användarens, Avtalats eller någon annans datasystem, datautrustning (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används i samband med rådgivningstjänsten, annat än vad som följer av tvingande lag
 • Innehållet på någon av de externa webbplatser som rådgivningstjänsten länkar till. Sådana länkar tillhandahålls endast som en service
 • Skada som uppstår som en följd av att användaren lämnat felaktig eller bristfällig information, eller som uppstår som en följd av att användarens förutsättningar ändrats efter att rådgivningstjänsten lämnat ett råd
 • Direkt skada, om Avtalat varit normalt aktsam, och inte för indirekt skada om inte Avtalat varit grovt vårdslös
 • Skada som uppstått på grund av ändring i lagstiftning, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet
 • Skada på grund av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet även om Avtalat skulle vara delaktig i en sådan åtgärd eller om åtgärden skulle riktas mot Avtalat

Skadeståndsanspråk ska framställas till Avtalat snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan märkte eller borde ha märkt skadan. Om den som har lidit skada inte framför sitt skadeståndsanspråk inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

Avtalat omfattas av ansvarsförsäkring

Avtalats rådgivningstjänst omfattas av en ansvarsförsäkring hos IF Skadeförsäkring AB. Användare som anser att Avtalat har orsakat denne skada får, om inte Avtalat betalat ersättning för skadan, rikta krav direkt mot IF Skadeförsäkring AB. Sådant krav mot IF Skadeförsäkring AB ska framställas snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan fick kännedom om skadan. Den högsta ersättningen som kan betalas ut är 1 300 380 euro per skada och 2 600 750 euro för alla skador under ett år.

IF skadeförsäkring AB (publ)

106 80 Stockholm

0771 - 655 655

kundservice@if.se

www.if.se

 

Ändring av användarvillkoren

Dessa villkor gäller för att använda Avtalats rådgivningstjänst. Avtalat har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Sådana ändringar meddelas via rådgivningstjänsten. Användaren kommer inte att informeras om ändringar av liten betydelse eller av administrativ karaktär.

Ångerrätt, uppsägning och löptid

Avtalet mellan användaren och Avtalat löper tillsvidare. Både användaren och Avtalat har alltid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning från användaren ska skickas skriftligen per post eller via e-post till Avtalat på adressen ovan.

Tvister

Tvister ska lösas i svensk allmän domstol.

Svensk lag ska tillämpas för att tolka avtal och lösa tvister mellan Avtalat och användaren.

Bolagsinformation

Kollektivavtalsinformation Sverige AB

org. nr 559185-9052

Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm

0770-161000

info@avtalat.se

www.avtalat.se

Avtalat har inte några innehav i försäkringsföretag och är inte heller ägt av ett försäkringsföretag. Avtalats ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, äger gemensamt Afa Försäkring. Svenskt Näringsliv och LO äger gemensamt AMF och Svenskt Näringsliv och PTK har givit Alecta i uppdrag att förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Som ömsesidigt försäkringsföretag ägs Alecta av sina kunder, som bland annat representeras av Svenskt Näringsliv och PTK.

Försäkringsförmedlare

Anställda hos Avtalat som distribuerar försäkringar:

 • Anna Krusinger
 • Tarek Amri

[1] Med en viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ, ledamöter i styrelsen för politiska partier, domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten och personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

[2] Med en viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster. Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag. Som exempel på internationella organisationer kan nämnas FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.