Till innehållet
Logga in

Principer för rådgivning

Avtalats rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har en kollektivavtalad tjänstepension som motsvarar dina behov och dina personliga preferenser. Du får konkreta råd om hur du kan anpassa ditt sparande och ditt försäkringsskydd. Här beskriver vi övergripande hur dessa råd tas fram.

Målet är att du ska reflektera och agera

Det huvudsakliga målet med Avtalats rådgivningstjänst är att uppmuntra dig till egen reflektion och att du ska anpassa ditt försäkringsskydd efter dina personliga behov.

Kostnadsfri rådgivning för dig som användare

Rådgivningstjänsten vänder sig till ITP-försäkrade med en aktiv ITP. Det är kostnadsfritt för användaren att nyttja Avtalats rådgivningstjänst. Varken Kollektivavtalsinformation, dess anställda förmedlare eller någon annan får provision eller liknande ersättning vid användares nyttjande av rådgivningstjänsten eller vid lämnande av rådgivningsdokumentation. Rådgivningstjänsten finansieras via Avtalat med syfte att informera om kollektivavtalad pension och försäkring. Vi får ingen provision eller annan ersättning.

Vilka principer ligger till grund för råden?

Avtalats rådgivningstjänst utgår från följande fakta för att ge dig personliga råd:

 • Fakta om dig som individ - till till exempel din ålder, inkomst, familjesituation och existerande försäkringsskydd.
 • Dina personliga preferenser - till exempel hur ofta du är beredd att se över ditt pensionssparande och vilka risker du är beredd att ta.
 • Marknadsdata - aktuella avgifter och placeringsinriktningar på fonder.

Principer för placeringsrådgivning

Den inkomst du ska leva av när du går i pension kommer från avsättningar som löpande görs under dina yrkesverksamma år. Du kan påverka hur delar av detta samlade pensionskapital placeras. Du som har ITP 1 kan placera hela kapitalet själv, men hälften måste placeras i en av de traditionella försäkringarna som finns upphandlade. . Rådgivningstjänsten ger dig även övergripande information om hur du kan placera - då vi tagit din riskprofil i beaktande. 

Hur du väljer att placera ditt pensionskapital påverkar hur stor din framtida pension kommer att bli. Något förenklat kan man säga att avvägningen handlar om att placera sig på en skala där den ena ytterligheten är "säkerhet men låg möjlighet" och den andra "osäkerhet men stor möjlighet".

Med osäkerhet menas att du placerar ditt pensionskapital i mer riskfyllda tillgångar. Därigenom möjliggör du en högre avkastning och en högre pension. Samtidigt öppnar du för risken att din pension blir lägre än om du hade valt en säkrare placering.

Modern portföljteori - fördjupning

Teoribildningen modern portföljteori beskriver sambandet mellan avkastning och risk. Med avkastning menas hur värdet av en tillgång förändras över en definierad tidsperiod. Med risk menas hur stor osäkerhet som är förknippad med den framtida avkastningen.

Teorin beskriver hur en placerare kan maximera avkastning och minimera risk genom att kombinera olika tillgångar till en portfölj. Genom så kallad , spridning av kapital och risk över flera tillgångar, kan man konstruera en portfölj av tillgångar som sammanvägt har en lägre risk än någon av de enskilda tillgångarna men fortfarande en förväntad avkastning som överstiger den sämsta i portföljen.

Teorin bygger på matematisk sannolikhetsteori och modellerar en tillgångs avkastning som en så kallad stokastisk variabel. Den stokastiska variabeln beskriver utfallet av något som sker i framtiden och som är osäkert. Man känner alltså inte till vad som kommer att ske men kan beskriva vissa statistiska egenskaper som beskriver sannolikheten för ett visst utfall.

Mer precist modelleras en tillgångs avkastning som en normalfördelad stokastisk variabel och risken som standardavvikelsen av denna fördelning. Genom att kombinera tillgångar till en portfölj och tillämpa sannolikhetsteori och optimeringsteori kan den kombination av tillgångar som ger högst förväntad avkastning för en specifik risknivå fastställas. Genom att göra detta för olika risknivåer kan den så kallade effektiva fronten av portföljer beskrivas.

Riskprofil

För att hitta ett lämpligt sätt att placera just ditt pensionskapital hjälper rådgivningstjänsten dig att ta fram en riskprofil. Du svarar på ett antal frågor där din kapacitet att ta risk (hur stora dina ekonomiska marginaler är) och din inställning till risk bedöms.

Med din riskprofil som grund sätts en målbild upp för hur du ska fördela ditt pensionssparande mellan placeringar med låg risk (räntebärande tillgångar) och placeringar med hög risk (aktier).

Aktivitetsnivå

Därefter får du svara på hur ofta du är beredd att se över och eventuellt justera placeringen av ditt pensionskapital. Hur aktiv kommer du att vara? Din aktivitetsnivå påverkar vilka placeringar som ska utvärderas för dig. Om du väljer en låg aktivitetsnivå utvärderar vi endast placeringar för din ITP med inbyggda garantier, till exempel att du minst kommer att få tillbaka inbetalade pengar när du går i pension. Väljer du en hög aktivitetsnivå utvärderar vi även placeringar utan garantier.

När du har fastställt din riskprofil och din aktivitetsnivå får du råd om vilket sparande som passar just din riskprofil. Det innebär att en viss del av ditt sparande ska placeras i räntebärande tillgångar och att en viss del ska placeras i aktier. Den andel som ska placeras i aktier kommer att fördelas över olika geografiska regioner, för att utgöra en så kallad marknadsportfölj.

I praktiken finns det förstås många placeringar som motsvarar din riskprofil. Tjänsten tar därför även hänsyn till din aktivitetsnivå och lägsta avgift. Om vi bedömer två alternativ som likvärdiga utifrån din riskprofil och din aktivitetsnivå väljer vi alternativet med lägst avgift. Vi försöker även anpassa våra råd efter de val du redan gjort inom ITP. 

Marknadsportfölj - fördjupning

Marknadsportföljen är en kombination av tillgångar där all specifik risk är (dvs att risken är spridd över flera tillgångar) och där endast marknadsrisken kvarstår.

Specifik risk är den risk som är förknippad med en specifik tillgång. Den kan bort genom att kombinera tillgången med andra i en portfölj.

Marknadsrisk är den systematiska risk som inte går att bort och som alla tillgångar i någon utsträckning är exponerad mot.

Principer för rådgivning om efterlevandeskydd

Om delar av din inkomst idag används för att försörja någon annan än dig själv behöver du säkerställa att den personen eller de personerna har ett fullgott ekonomiskt skydd om du dör. Rådgivningstjänsten hjälper dig att uppskatta dina efterlevandes faktiska behov av ekonomiskt stöd. Vår grundläggande princip är att du ska ge din familj förutsättningar att behålla nuvarande ekonomiska levnadsstandard under åtminstone en omställningsperiod av 3 till 5 år, med möjlighet att förlänga till det att ditt yngsta barn har fyllt 20 år.

Ekonomiskt skydd för din familj på kort och på lång sikt

Behovet av ekonomiskt stöd till familjen kan delas upp i två delar:

 • Engångsutbetald ersättning ska åtminstone täcka den del av eventuella kostnader som uppstår i nära anslutning till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om att lösa din del av gemensamma lån eller för att lösa ut (barn som den avlidne har tillsammans med någon annan person än den hen var gift med vid sin död).
 • Löpande ersättning ska motsvara ditt nuvarande bidrag till familjens försörjning, exklusive kostnader förknippade med din egen konsumtion.

När du har svarat på frågor om din familj och din ekonomi hjälper rådgivningstjänsten dig att hitta ett kostnadseffektivt sätt att anpassa ditt försäkringsskydd.

Lösningen för dig som har familj kan omfatta:

 • Familjeskydd och återbetalningsskydd inom ramen för din tjänstepension.
 • Grupplivförsäkringar via din arbetsgivare eller ditt fackförbund.
 • Privata livförsäkringar.

Du som är singel utan barn eller som har äldre barn kan istället få råd om att välja bort familjeskydd, familjepension eller återbetalningsskydd ur tjänstepensionen, för att på så sätt höja din egen pension.

Principer för rådgivning om sjukförsäkring

Om du skulle bli långvarigt sjuk får du inte längre någon lön från din arbetsgivare. Du får i stället ersättning från Försäkringskassan via den lagstadgade försäkringen och från sjukförsäkringen inom ramen för din tjänstepension ITP. Din totala ersättning kommer dock att bli lägre än din normala månadsinkomst.

Rådgivningstjänsten hjälper dig att beräkna vilken ersättning du kommer att få vid eventuell långvarig sjukdom:

 • Under första året
 • Efter första året
 • Vid bestående sjukdom

Syftet med denna del av rådgivningstjänsten är att du ska bli medveten om vilket sjukförsäkringsskydd du har, hur din ekonomi påverkas vid eventuell långvarig sjukdom och vad du kan göra för att påverka skyddet.

Du får svara på frågor om din och din familjs inkomster och utgifter och dina möjligheter att minska utgifterna om du blir sjuk. Rådgivningstjänsten väger samman din och familjens ekonomi och behov med den ersättning du har rätt till.

Råden kommer främst att handla om ett eventuellt behov av buffertkapital och kompletterande sjukskydd genom gruppsjukförsäkring eller privat sjukförsäkring. När vi rekommenderar något av detta uppmanar vi dig alltid att själv överväga för- och nackdelar med att betala för en försäkring jämfört med att spara motsvarande pengar till ett eget buffertkapital.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.