Till innehållet
Logga in

Fördjupning dödsfall TGL tjänstemän

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän är en försäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den anställda dör. I vissa fall gäller även TGL om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)?

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) gäller för tjänstemän så länge anställningen består, dock tidigast från månaden efter 18 år fyllda och som regel längst till pensionsåldern. För den som arbetar mindre än åtta timmar per vecka gäller inte Tjänstegrupplivförsäkringen. För den som är i tjänst efter pensionsåldern gäller försäkringen längst till och med månaden före 70-årsdagen. Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

  • Grundbelopp
  • Barntillägg
  • Makeförsäkring
  • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkring tecknas hos något av försäkringsbolagen Alecta (via Collectum), Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, SEB Pension och Försäkring eller Skandia Liv.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet

Helt grundbelopp i kronor

Halvt grundbelopp i kronor

Under 55 år

343 800

171 900

55 men ej 56 år

315 150

157 575

56 men ej 57 år

286 500

143 250

57 men ej 58 år

257 850

128 925

58 men ej 59 år

229 200

114 600

59 men ej 60 år

200 550

100 275

60 men ej 61 år

171 900

85 950

61 men ej 62 år

143 250

71 625

62 men ej 63 år

114 600

57 300

63 men ej 64 år

85 950

42 975

64 till 69 år

57 300

28 650

Förmånstagare

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

  • make/maka, registrerad partner
  • barn oavsett ålder
  • föräldrar

Ändra förmånstagare

Förmånstagarförordnande måste skrivas och skickas in till Avtalat om den anställda vill välja annan eller andra personer som förmånstagare än som avses enligt det generella förordnandet enligt ovan. Avtalat skickar tillbaka en kopia som bevis på att förordnandet registrerats. Tjänstemän som vill att sambo ska vara förmånstagare måste alltid skriva förordnande. Detta gäller även om gemensamma barn finns.

Förmånstagarförordnandet bör hållas aktuellt, om exempelvis familjeförhållandena ändras. Hos Collectum finns ett förmånstagarregister, som är gemensamt för de försäkringsbolag som meddelar Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän.

Barntillägg

Barntillägg utges som ett engångsbelopp till barn under 20 år med 0,5-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om tjänstemannens make/maka, registrerad partner, eller sambo avlider och de har barn under 17 år utges ett engångsbelopp till tjänstemannen från den så kallade makeförsäkringen. Sambo omfattas om det finns gemensamma barn eller om sambon har satts in som förmånstagare till grundbeloppet, även om barnen inte är gemensamma. Förutsättningen är att den avlidna inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring. Beloppen är:

  • 0,5 prisbasbelopp till den försäkrade
  • 1 prisbasbelopp till varje barn under 17 år

Efterskydd

Försäkringen fortsätter att gälla tre månader efter att anställningen upphör. Om den försäkrade blir arbetslös och söker nytt arbete eller får en ny anställning utan försäkringen förlängs efterskyddet. Efterskyddet gäller lika länge som anställningen har varat, dock längst i 24 månader. Detsamma gäller om den försäkrade är ledig för studier och har rätt till studiestöd eller studiemedel. Vid sjukdom under efterskyddstiden förlängs efterskyddet med lika lång tid. Vid sjukersättning gäller skyddet fram till 66 års ålder.

Beskattning

Beloppet som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.