Till innehållet

Fördjupning omställningsstöd tjänstemän

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för både den anställda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning avslutats Försäkringen omfattar omställningsstöd och en ekonomisk ersättning.

Omställningsorganisationen TRR

TRR hjälper anställda som blivit uppsagda på vägen till ett nytt jobb. Orsaken till uppsägning ska vara arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning löpt ut. TRR stöttar också dig som arbetsgivare i omställningsprocessen.

Så snart det är klart vem eller vilka som ska sägas upp ska både du och den som blivit uppsagd skicka in en ansökan till TRR. Ansökan ska komma in till TRR senast två år efter den uppsagdas sista anställningsdag.

Stödet från TRR består av ett omställningsstöd och Avgångsbidrag (AGE). Nytt från 1 oktober 2022 är att TRR erbjuder anställda möjligheten att kompetensutveckla sig genom ett kompetensstöd.

Omställningsstöd

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den uppsagda kan få från en omställningsorganisation om hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut.
Stödet syftar till att underlätta vägen vidare på arbetsmarknaden.

Omställningsstödet från TRR består bland annat av:

 • rådgivning för jobbsökning eller start av företag
 • vägledning kring kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden
 • förstärkt stöd vid sjukdom
 • kortvarigt och kompletterande studiestöd
 • köpt utbildning och validering.
 • Möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om det offentliga omställningsstudiestödet.

För att ha rätt till  stödet ska den uppsagda ha jobbat minst 12 månader under de två senaste åren. Hen ska också ha jobbat minst 16 timmar per vecka.

Avgångsersättning (AGE)

En tjänsteman som blir uppsagd kan få en kompletterande ekonomisk ersättning som heter Avgångsersättning (AGE). Detta innebär att den inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan, tillsammans med AGE, uppgår till cirka 70 % av tidigare lön under de 130 första ersättningsdagarna. Hur många dagar ersättningen betalas ut beror på den anställdas ålder vid uppsägningens slut. 

Villkor för att en tjänsteman ska få AGE:

 • Uppsägningen ska bero på arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning löpt ut.
 • Ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
 • Ha en månadslön på minst 35 800 kronor
 • Varit anställd inom företaget under minst fem års sammanhängande tid eller tidigare ha blivit uppsagd från ett företag som är anslutet till TRR.

 

Utbetalning av Avgångsersättning

Ålder vid avgångsdagen

Utbetalas i

Ersättningsnivå i % inklusive a-kassa

40 - 44 år

130 dagar

70

45 - 59 år

130 dagar

+ 130 dagar

70

50

60 - 65 år

130 dagar

+ 260 dagar

70

50

För lönen som ligger till grund för AGE ersättningen finns ett tak på 20 inkomstbasbelopp.

Alternativ till omställningsstöd

Istället för det omställningsstöd som ges av TRR kan företaget och den lokala tjänstemannaklubben komma överens om annan lösning. Överväger företaget detta rekommenderar vi att de kontaktar berört arbetsgivareförbund.
Ett alternativ är att företaget beslutar sig för att begära en rabatterad premie till TRR. Det innebär att företaget själv bekostar de åtgärder som behövs vid en eventuell framtida övertalighet, istället för att ta omställningsstödet i anspråk. Rabatten beslutas av TRR Trygghetsrådets styrelse och ska vara minst 0,12 %. Den lokala överenskommelsen ska registreras hos TRR.

Lokalt avtal

En annan möjlighet är att företaget betalar full avgift, men vid en övertalighetssituation kommer överens med lokal fackklubb om en annan omställningsleverantör. Företaget kan då för dessa disponera ett belopp, för närvarande 33 600 kronor per övertalig heltidsanställd, istället för att ta TRRs omställningsstöd i anspråk.

Tjänstemannens val av annan leverantör

Om de lokala parterna inte träffar en överenskommelse kan tjänstemannen, efter beslut av TRR, själv förfoga över samma belopp om han vill ha omställningsstöd från annan leverantör.

Rekryteringsservice

Arbetsgivare, som vill anställa nya medarbetare, kan kostnadsfritt få hjälp av TRR Rekryteringsservice.

Kompetensstöd

Från den 1 oktober 2022 kan den anställda, utöver det offentliga omställningsstudiestödet hen kan få via CSN, få kompetensstöd från TRR. Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda en  anställd för att hen ska kunna stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensstödet består av:

 • Kompletterande kollektivavtalat studiestöd som fyller ut omställningsstudiestödets bidragsdel upp till 80 % av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år (år 2023 motsvarar det en månadslön på 34 054 kronor). Om den anställda har en högre inkomst än så fyller studiestödet ut upp till 65 % av inkomsten upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2023 motsvarar det en månadslön på 74 300 kronor).
 • Kortvarigt kollektivavtalat studiestöd som betalas för utbildningar upp till fyra dagar. Utbildningen ska bedömas kunna stärka den anställdas framtida ställning på arbetsmarknaden. Nivån är 70 % av den anställdas arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2023 motsvarar det en månadslön på 74 300 kronor).
 • Köpt utbildning eller validering för den anställda eller den som sagts upp. TRR kan, under vissa förutsättningar, bekosta kursavgifterna.

För att ha rätt till kortvarigt och kompletterande studiestöd behöver den anställda uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.

 • Aktualitetsvillkoret innebär att den anställda behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
 • Etableringsvillkoret innebär att den anställda – förutom att uppfylla aktualitetsvillkoret – måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren. 

 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.