Till innehållet
Logga in

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Avtalat är försäkringsförmedlare och vår verksamhet omfattas av regelverk om penningtvätt och finansiering av terrorism. Innan du kan börja använda rådgivningstjänsten så behöver du bekräfta att du inte:

 • är en person i politiskt utsatt ställning (PEP-Politically Exposed Person)
 • har en familjemedlem som är PEP
 • är känd medarbetare till en sådan person.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

Med en viktig offentlig funktion i en stat, avses funktioner som:

 • statschef, riksdagsledamöter, statsminister, ledamöter i styrelse för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet
 • domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisor, Riksbankens direktion, ambassadörer
 • höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

PEP-försäkran omfattar även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

Med familjemedlemmar avses:

 • Maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses:

 • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
 • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
 • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

När tre år passerat från din senaste PEP-försäkran så kommer du att bli ombedd att lämna en ny PEP-försäkran. Detta sker i samband med att du loggar in i rådgivningstjänsten för att utföra en ny rådgivning. Avsikten med detta är att Avtalat fortsatt ska uppfylla kraven på kundkännedom i regelverken om penningtvätt.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.