Till innehållet
Logga in

Utlandstjänstgöring tjänsteman

Avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring innebär att tjänstepension och försäkring enligt svenska kollektivavtal vanligtvis fortsätter att gälla vid utlandstjänstgöring. Den anställda kompenseras för eventuellt bortfall av svensk sjukpenning, allmän pension och allmän efterlevandepension genom ITP utland.

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Arbetsgivarens försäkringar ITP, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Omställningsavtalet gäller i regel även när arbete utförs utomlands på arbetsgivarens uppdrag. Försäkringarna fortsätter att gälla även om svensk socialförsäkring inte gäller och kompletterar då i vissa fall bortfall av sjukpenning, allmän pension och allmän efterlevandepension.

Arbetsgivaren ska anmäla utlandstjänstgöring till Collectum.

När gäller försäkringsskyddet?

Med tjänstgöring utomlands avses såväl tjänsteresor som längre utlandsuppdrag.

För att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla ska den anställda omedelbart innan utlandstjänstgöringen påbörjas ha omfattats av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. Den anställda kan också ha fullgjort annan utlandstjänstgöring som omfattas av avtalet om social trygghet.

Det här måste också vara uppfyllt:

  • Anställningen ska vara hos svensk arbetsgivare.
  • Utlandstjänstgöringen ska ske på en svensk arbetsgivares uppdrag.

Undantag

I vissa fall kan det vara mindre lämpligt att behålla de svenska kollektivavtalade försäkringarna. Därför kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att den anställda ska undantas från en eller flera försäkringar i följande två fall:

  1. Utlandstjänsten avses vara eller har varat mer än sex år.
  2. Den anställda är dubbelanställd, det vill säga har anställning såväl hos svenskt som utländskt företag och har avtal om sociala förmåner med det utländska företaget.

ITP Utland

ITP Utland består av två delar:

  • ITP sjukpension vid utlandstjänstgöring
  • Kompensation utland

ITP sjukpension vid utlandstjänstgöring

Om arbetsgivaren inte betalar sociala avgifter i Sverige för den anställda har hen inte rätt till svensk sjukpenning eller sjukersättning. Ersättning vid långvarig sjukdom betalas då i stället ut som en sjukpension från tjänstepensionen ITP. Arbetsgivaren betalar en tilläggspremie till ordinarie ITP sjukpension.

Kompensation utland

Som kompensation för bortfall av svensk allmän pension och efterlevandepension tecknar arbetsgivaren kompensation utland och betalar tilläggspremier.
I vissa fall är det obligatoriskt att teckna kompensation utland, i andra fall är det frivilligt.

Läs mer om ITP Utland hos Collectum.

Läkekostnadsförsäkring

Arbetsgivaren ska svara för att den anställda får skydd enligt särskilda läkekostnadsvillkor. Arbetsgivaren kan välja mellan att teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller att själv svara för motsvarande förmåner mot tecknande av en garantiförsäkring.

Läkekostnadsförsäkringen lämnar ersättning i följande fall:

  • för skäliga kostnader i samband med läkar- och sjukhusvård, resekostnader, hemtransport och återresa.
  • för tandbehandling vid akut tandvård.
  • vid graviditetskontroll och förlossning.

Medföljande make/maka (sambo) och barn omfattas av läkekostnadsförsäkringen om företaget och tjänstemannen kommit överens om att de ska följa med. För kortare resor finns särskilda tjänstereseförsäkringar anpassade till Svenskt Näringsliv och PTK-överenskommelsen. Tjänstereseförsäkringen ingår ofta i företagsförsäkringen. Upplysningar om läkekostnadsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.