Till innehållet

Fullmakt för Avtalats rådgivningstjänst

För att kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar. För att kunna inhämta sådana uppgifter behöver du lämna oss fullmakt när du loggar in enligt nedan.
dokument

Härmed befullmäktigas Kollektivavtalsinformation Sverige AB 559185-9052 (Avtalats juridiska namn) att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.