Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Checklista - Uppsägning pga arbetsbrist

Ibland kanske det går sämre för företaget och du kan behöva säga upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist. Det är så klart en av de tyngre uppgifterna du har som arbetsgivare. Men det är också ett av många tillfällen då det är skönt att ha kollektivavtal – försäkringarna du tecknat för dina anställda ger nämligen också stöd vid en uppsägning. Det innebär att den som blivit uppsagd kan få hjälp att komma på banan igen och förhoppningsvis hitta ett nytt jobb.

Gör så här!

Gör så här när anställd ska sägas upp på grund av arbetsbrist

Att behöva säga upp anställda är aldrig kul. Följ våra checklistor så blir allting rätt.

Arbetare

Vänd dig till ditt arbetsgivarförbund för rådgivning innan du meddelar en uppsägning. Arbetsgivarförbundet kan hjälpa dig förhandla med det aktuella fackförbundet. 

När förhandlingen är klar ansöker du tillsammans med det lokala facket om omställningsstöd från Trygghetsfonden (TSL). Omställningsstödet kan hjälpa den uppsagda att hitta ett nytt jobb. Men för att stödet ska gälla behöver den anställda uppfylla några villkor kring anställningsform och anställningstid.

Den anställda kan efter sin sista arbetsdag ansöka om Avgångsbidrag (AGB), som kan ge en summa pengar vid uppsägningen. Det gör hen genom att fylla i en blankett hos Afa Försäkring. Även här finns villkor som behöver uppfyllas, till exempel anställningstid och ålder.

Du som arbetsgivare ska fylla i en del av ansökan om Avgångsbidrag (AGB).

Om den som blivit uppsagd begär det ska du fylla i ett arbetsgivarintyg. Då kan hen få ersättning från A-kassan. Mer information om det hittar du på arbetsgivarintyg.nu

Kom ihåg att uppdatera företagets preliminära lönesumma hos Fora, så att du får rätt belopp på kommande fakturor. 

Tjänstemän

Vänd dig till ditt arbetsgivarförbund för rådgivning innan du meddelar en uppsägning. Arbetsgivarförbundet kan hjälpa dig förhandla med det aktuella fackförbundet. 

När en anställd blivit uppsagd eller riskerar att bli det kan du ansöka om stöd från omställningsorganisationen TRR. Av dem kan den uppsagda få stöd i att hitta ett nytt jobb, och eventuellt få avgångsersättning (AGE). Ansökan görs av både dig och den som sagts upp. Vissa villkor kring ålder och anställningstid behöver vara uppfyllda för att försäkringarna ska gälla.

Du som arbetsgivare kan också få stöd av TRR under processen – bland annat i form av rådgivning och information. 

Om den som sagts upp begär det ska du fylla i ett arbetsgivarintyg. Då kan hen få ersättning från A-kassan. Mer information om det hittar du på arbetsgivarintyg.nu.

Ord att ha koll på vid arbetsbrist

Omställningsstöd för arbetare

Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist att snabbt hitta ett nytt jobb, eller starta eget. Stödet gäller arbetare på företag med kollektivavtal och sköts av Trygghetsfonden TSL.

Avgångsbidrag (AGB) för arbetare

Avgångsbidrag (AGB) är en ersättning som kan betalas ut till arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Den som har fyllt 40 år har rätt till ersättning om hen har jobbat minst fem sammanhängande år på företag med kollektivavtal.

Omställningsstöd för tjänstemän

Omställningsstödet hjälper tjänstemän som blivit uppsagd att hitta ett nytt jobb, starta eget eller börja studera. Stödet gäller tjänstemän på företag med kollektivavtal och sköts av omställningsorganisationen TRR. Stödet gäller den som blivit av med jobbet på grund av arbetsbrist eller sjukdom. 

Avgångsersättning (AGE) för tjänstemän

Avgångsersättning (AGE) är en ersättning som kan betalas ut till tjänstemän som sägs upp på grund av arbetsbrist. Den som har fyllt 40 år har rätt till ersättning om hen har jobbat minst fem sammanhängande år på det företag där uppsägningen sker.

Fördjupning om arbetsbrist

Här kan du läsa mer om de stöd som den anställda kan få vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kan den anställda få både ersättning och coachning till nytt jobb. Vi beskriver också hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar.

Arbetare

Omställningsstöd arbetare

Syftet med omställningsförsäkringen är att underlätta för både den anställda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Försäkringen omfattar omställningsstöd och ett ekonomiskt stöd (AGB).

Omställningsstöd

Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt jobb eller starta eget. Det omfattar samtliga arbetare på företag med kollektivavtal och hanteras av Trygghetsfonden TSL. Företag som inte omfattas av kollektivavtal, men som tecknat grundavtal med Fora, omfattas endast av avgångsbidrag (AGB).

Villkor för omställningsstödet

Omställningsstödet gäller för anställda arbetare som sägs upp från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Stödet gäller även om uppsägningen inte är på heltid. Det kan också ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, men då ska det klart framgå att hen slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist.

Dessa villkor gäller också för att den uppsagda ska få omställningsstöd:

 • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har varit anslutna till Trygghetsfonden TSL. 
 • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.
 • Omställningsstödet gäller längst till den månad arbetaren fyller 65 år.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om hen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs digitalt på TSLs hemsida och ska signeras av både företaget och det lokala facket.

Avgångsbidrag (AGB-belopp)

Avgångsbidrag, som förkortas AGB, är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas när anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Beloppet betalas ut även om den uppsagda inte är arbetslös. Bidraget kan även utbetalas till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, till exempel vid avgångspension i en situation där arbetsbrist råder.

Villkor för avgångsbidrag

 • Den anställda ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
 • Rätten till avgångsbidrag upphör den månad arbetaren fyller 65 år.
 • Anställningstiden ska ha varit minst i fem sammanhängande år.
 • Anställningstid i flera företag som varit anslutet till AGB-försäkringen får räknas ihop.

Ansökan om avgångsbidrag

Den anställda ansöker om avgångsbidrag och arbetsgivaren ska fylla i en del av blanketten för ansökan. Ansökan ska göras hos Afa Försäkring senast två år efter att anställningen har upphört.

person framför dator

Omställningsstöd tjänstemän

Syftet med omställningsförsäkringen är att stötta både den anställda till nytt jobb och arbetsgivaren, när uppsägning måste ske på grund av arbetsbrist. Försäkringen omfattar omställningsstöd och ett ekonomiskt stöd (AGE).

Omställningsorganisationen TRR 

TRRs uppgift är att stötta den anställda som blir uppsagd och att underlätta för arbetsgivaren när företaget måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Så snart det är klart vem eller vilka som ska sägas upp bör ansökan skickas in till TRR. Ansökan ska ha inkommit inom två år från avgångstidpunkten för att kunna beviljas.

Omställningsavtalet innehåller två olika typer av stöd från TRR: Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE).

I omställningsavtalet finns också en möjlighet för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom att få TRRs omställningsstöd och inkomstersättning AGE.

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär att uppsagda tjänstemän får en personlig kontaktperson för råd och vägledning genom hela utvecklingsprocessen mot ett nytt jobb, start av företag eller studier. TRR kan även, helt eller delvis, finansiera praktik, kompetenshöjande utbildning eller inskolning och även ge ekonomiskt stöd vid start av företag. För att omfattas av Omställningsstöd måste en tjänsteman ha arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år. Uppsägningen måste vara på grund av arbetsbrist.

Avgångsersättning (AGE)

Riktpunkten för Avgångsersättningen (AGE) är att ge en inkomstnivå – inklusive ersättning från arbetslöshetskassa – på 70 procent av tidigare lön. För att vara berättigad till avgångsersättning ska den uppsagde senast avgångsdagen fyllt 40 år och ha minst fem års sammanhängande anställning i det företag där uppsägningen sker. Arbetstiden ska ha uppgått till minst fem timmar per vecka. Uppsägningen måste vara på grund av arbetsbrist. Tjänstemannen kan även få rätt till AGE när anställningen upphör vid en övertalighetssituation men utan att uppsägning gjorts.

Rätt till Avgångsersättning (AGE) när anställningen upphör utan att uppsägning gjorts förutsätter en överenskommelse mellan företaget och den anställde. Företaget och lokal fackförening ska vara överens om att det finns en övertalighet vid företaget, vilket skall styrkas med skriftlig dokumentation (MBL-protokoll).

Utbetalning av Avgångsersättning

Ålder vid avgångsdagen

Utbetalas i

Ersättningsnivå i % inklusive a-kassa

40 - 44 år

130 dagar

70

45 - 59 år

130 dagar

+ 130 dagar

70

50

60 - 65 år

130 dagar

+ 260 dagar

70

50

För lönen som ligger till grund för AGE ersättningen finns ett tak på 20 inkomstbasbelopp.

Alternativ till omställningsstöd

Istället för det omställningsstöd som ges av TRR kan företaget och den lokala tjänstemannaklubben komma överens om annan lösning. Överväger företaget detta rekommenderar vi att de kontaktar berört arbetsgivareförbund.

Ett alternativ är att företaget beslutar sig för att begära en rabatterad premie till TRR. Det innebär att företaget själv bekostar de åtgärder som behövs vid en eventuell framtida övertalighet, istället för att ta omställningsstödet i anspråk. Rabatten beslutas av TRR Trygghetsrådets styrelse och ska vara minst 0,12 %. Den lokala överenskommelsen ska registreras hos TRR.

Lokalt avtal

En annan möjlighet är att företaget betalar full avgift, men vid en övertalighetssituation kommer överens med lokal fackklubb om en annan omställningsleverantör. Företaget kan då för dessa disponera ett belopp, för närvarande 33 600 kronor (gäller 2021) per övertalig heltidsanställd, istället för att ta TRRs omställningsstöd i anspråk.

Tjänstemannens val av annan leverantör 

Om de lokala parterna inte träffar en överenskommelse kan tjänstemannen, efter beslut av TRR, själv förfoga över samma belopp om han vill ha omställningsstöd från annan leverantör.

Rekryteringsservice

Arbetsgivare, som vill anställa nya medarbetare, kan kostnadsfritt få hjälp av TRR Rekryteringsservice.

Äldre Man

Allmän arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både anställda och företagare. Vissa särskilda bestämmelser finns för företagare. En person kan vara medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassan) eller ansluten till Alfa-kassan.

Ersättning

Ersättningen delas in i en grundersättning och en inkomstbaserad ersättning. För att få den inkomstbaserade ersättningen måste personen vara medlem i en a-kassa eller ansluten till Alfa-kassan i minst 12 månader samt uppfylla ett visst arbetsvillkor.

Ersättningens omfattning

Ersättningsperioden är 300 dagar. Förälder till barn under 18 år, kan få ytterligare 150 ersättningsdagar. För deltidsarbetslösa är ersättningsperioden begränsad till maximalt 60 veckor. De första 6 arbetslösa dagarna är karensdagar. För den arbetssökande som sagt upp sig sig själv tillkommer dessutom en avstängningsperiod upp till 45 dagar.

Ersättningsnivåer

Ersättningen betalas ut under högst fem dagar per vecka och baseras på inkomsten de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten. Högsta dagspenning är 1200 kronor de första 100 dagarna och därefter 1000 kronor.

 • Dag 1–200 är ersättningsnivån 80 procent.
 • Dag 201–300 är ersättningsnivån 70 procent.
 • Efter dag 300 erbjuds den arbetslösa att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan med en ersättningsnivå på 65 procent.

 • Föräldrar som har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen får ytterligare 150 ersättningsdagar. Ersättningen är under dessa 150 dagar 70 procent. Därefter gäller jobb- och utvecklingsgarantin med ersättningsnivån 65 procent.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning vid arbetslöshet görs digitalt hos den a-kassa som den försäkrade tillhör. Intyg från arbetsgivaren om den försäkrades arbetsförhållanden ska bifogas.

Grundersättning

Grundersättning betalas ut till den som inte är medlem i a-kassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge (det vill säga mindre än tolv månader). Grundersättningen, som är beräknad på heltid, är 510 kronor per dag och utbetalas av den a-kassa personen är medlem i. Är personen inte medlem i en a-kassa betalas grundbeloppet ut av Alfa-kassan. Utbetalning sker tidigast från den dag den arbetslösa fyller 20 år.

Statlig lönegaranti

Vid en konkurs kan staten betala lönen till den anställda, så kallad statlig lönegaranti, om inte arbetsgivaren själv kan göra det. Detta gäller då vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vanliga frågor om uppsägning vid arbetsbrist

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.