Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Kostnader och premier

Här kan du se sammanställningar över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. Vad som gäller för arbetare, tjänstemän med ITP 1 och tjänstemän med ITP 2. Du kan också läsa om arbetsgivaravgifter och basbelopp.

Premier 2022

Premier arbetare

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare*   Lön ≤ 532 500 kr/år Lön > 532 500 kr/år
Omställningsförsäkring, AGB och TSL**  0,30 0
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS***  0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
 0,01 0,01
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL  0,15 0
Föräldrapenningtillägg, FPT ***  0 0
Avtalspension SAF-LO    
-pensionspremie****  4,50 30,00
-premiebefrielseförsäkring***  0 0
Total premie 4,96 30,01
Premiereduktion***** - 0,20  
Total premie som faktureras  4,76 30,01

 

* Procent av bruttolönen.
** Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp - består av Avgångsbidrag (AGB) 0,15 % och Omställningsstöd (TSL) 0,15 % plus moms. Premien för hängavtalsföretag är 0,6 % - består av Avgångsbidrag (AGB) 0,15 % och Omställningsstöd (TSL) 0,45 % plus moms.
*** Premie betalas inte år 2022 då bolagen inom Afa Försäkring är välkonsoliderade.
**** Premien betalas från och med månaden arbetaren fyller 23 år och till och med månaden innan 65 år.

***** En premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionsplanen för arbetare).

 

Premier enligt branschavtal

Parterna inom de flesta branscher har kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premier för deltidspension och/eller extra pensionsavsättning. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för arbetare. Du kan läsa mer om premier för deltidspension här.

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Premier tjänstemän ITP 1

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av tjänstepensionen ITP 1. Det finns även företag som enbart har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 1*  Lön ≤ 44 375 kr/mån Lön > 44 375 kr/mån
ITP 1    
-ålderspension** 4,50 30,00
-premiebefrielseförsäkring** 0,099 0,738
-sjukpension*** 0,025 0,127
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL**** ca 0,15 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE***** 0,10 0,10
Totalt 4,92 % 31,02 %

 

* Procent av bruttolönen.
** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
*** Premien 0,025 % betalas på lönedelar upp till 30 188 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,127 % betalas på lönedelar över 30 188 kronor per månad upp till 177 500 kronor (30 inkomstbasbelopp).
**** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20-39 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 30 188 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp).
*****Premien för företag med hängavtal är 0,50 %.

Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

 

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

 

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Premier tjänstemän ITP 2

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 om inte företaget tillämpar ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 2  Lön ≤ 532 500 kr/år Lön 532 500 -
2 130 000 kr/år 
Ålderspension Individuell* Individuell*
ITPK 2,00 2,00
Familjepension - Individuell*
ITP sjukpension** 0,025 0,127
Premiebefrielseförsäkring (PBF)*** 0,196 1,842
Utjämningspremie**** 0,7 0,7
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***** ca 0,15 0,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,05 0,05
Omställningsavtal, TRR och AGE****** 0,10 0,10
Totalt Individuell Individuell

* Flera faktorer påverkar storleken på premien som bland annat lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Här gäller 7,5 prisbasbelopp (362 250 kronor/år).
*** Här ingår även premien för slutbetalning av ITP 2.
**** Finansierar premiemaximering i ITP 2. Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala utjämningspremien. 
***** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 20-39 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,15 % vid lönen 362 250 kronor per år (7,5 prisbasbelopp).
****** Premien för företag med hängavtal är 0,50 %.

Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

 

Premier enligt branschavtal

I de flesta branscher finns avtal om extra premier för deltidspension/flexpension. Dessa premier tillkommer och finns inte i premiesammanställningen för ITP 1. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Du kan läsa mer om premier för deltidspension och flexpension här.

 

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26 %. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos Collectum.

Premie för deltidspension och flexpension

Ett flertal kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension/extra pensionsavsättning/flexpension som arbetsgivaren ska avsätta till de anställda. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av.

Komplettering till tjänstepensionen

Den extra premien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdas befintliga avtalspension.

Premiens storlek

Storleken på den kompletterande premien beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av. Fora fakturerar premier för arbetare och Collectum för tjänstemän.

Gäller för arbetare

Den kompletterande premien kan gälla för samtliga arbetare, även de som är under 23 år. Storleken på premien, som beräknas på samma underlag som Avtalspension SAF-LO, varierar för de olika avtalsområdena. Fora fakturerar premien.

Gäller för tjänstemän

För tjänstemän som omfattas av ITP 1 betalas den kompletterande premien från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden före 65 år. För tjänstemän som omfattas av ITP 2 (ITPK) betalas den kompletterande premien till och med månaden före 65 år.

Collectum fakturerar premier som en komplettering till ITP 1 och ITP 2 (ITPK). På fakturan specificeras premien som "Deltidspensionspremie".

Tänk på!

För tjänstemän, som har rätt till ITP-försäkringen men aktivt har avstått från ITP och valt en annan pensionsplan, ska en enskild överenskommelse om de extra premierna för deltidspension eller flexpension göras. Överenskommelsen görs mellan den anställda och arbetsgivaren eller mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Arbetsgivaravgifter 2022

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1956 är arbetsgivaravgiften 10,21 % (ålderspensionsavgift). 
  • För anställda födda 1999-2003 är arbetsgivaravgiften 19,73 %. Gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. 
  • För anställda födda 2004-2006 är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. 
  • För anställda födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift. 

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

 

 

 

Basbelopp

Det finns olika basbelopp; prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige. Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år.

De pensioner och försäkringar som finns både inom de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex/balansindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras försäkringar och pensioner i förhållande till priser och inkomster samt till pensionssystemets finansiella stabilitet.

Basbelopp 2022

Staplade mynt

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Pusselbit

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Gem

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2022 är 49 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Glödlampa

Förra årets basbelopp

Basbeloppen 2021 var

  • Prisbasbeloppet - 47 600 kronor
  • Inkomstbasbeloppet - 68 200 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 48 600 kronor

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.